Kurs Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

  • kurs kwalifikacyjny
  • trwa 3 miesiące: 250 godzin, brak praktyk
  • całkowity koszt: 1.300 zł czesne (płatne w 2 ratach po 650 zł) + 200 zł bezzwrotne wpisowe

Kryteria przyjęcia:

Wymagane dokumenty:

  • podanie
  • ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu
  • odpis/oryginał świadectwa ukończenia szkoły (co najmniej gimnazjum) 
  • 1 fotografia
  • przy składaniu dokumentów należy opłacić wpisowe 200 zł + I ratę czesnego 650 zł
  • Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "wpisowe + I rata + nazwa kursu"


O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
Wymagane minimum: 15 osób

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13