Studia I stopnia (licencjackie)
kierunek Praca socjalna NOWOŚĆ

  • absolwent nabędzie kompetencje i umiejętności konieczne do realizacji zadań stawianych pracownikom socjalnym, tj. dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, stosowania metod i technik interwencji socjalnej, przywracania lub podtrzymywania właściwych relacji między jednostkami a ich środowiskiem, pobudzania samodzielności (działań samopomocowych); kierowania służbami społecznymi oraz inicjowania zmian społecznych, nowych form pomocy oraz powoływania nowych instytucji świadczących pomoc
  • absolwent będzie wykonywał zawód pracownika socjalnego, zdobędzie wiedzę o człowieku, jego środowisku i sposobach w rozwiązywaniu problemów życiowych. Obszary wiedzy, w jakich powinien sprawnie poruszać się pracownik socjalny to przede wszystkim psychologia, prawo, pedagogika, polityka społeczna, socjologia
  • absolwent będzie rozwiązywać problemy niewydolności w funkcjonowaniu osób i rodzin, zwłaszcza z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, bezdomności, starości, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzeń losowych, migracji oraz uchodźstwa 
  • przygotowuje do pracy w: ośrodkach pomocy społecznej jako pracownik socjalny np. MOPR, powiatowych centrach pomocy rodzinie, regionalnych ośrodkach polityki społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, w instytucjach rynku pracy, ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych i uzależnionych, w szpitalach, hospicjach, placówkach opieki zastępczej a także w stowarzyszeniach i fundacjach