Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne

 • studia podyplomowe doskonalące dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
 • Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się rówież online na platformie internetowej. Minimalna ilość zajęć dydaktycznych to 30 %

 • trwają 2 semestry: 240 godzin, 60 h praktyk
 • całkowity koszt: 2.600 zł czesne (płatne w II ratach po 1.300,00 zł) + 200 zł wpisowe
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
 • celem kształcenia jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchaczy w zakresie działań związanych z bezpieczeństwem narodowym i wewnętrznym
 • zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mają ułatwić absolwentom uzyskanie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w instytucjach pozarządowych odpowiedzialnych za sprawną organizację oraz realizację zadań związanych z bezpieczeństwem i proobronnością.
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
Limit miejsc : 34

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

 • podanie rekrutacyjne na studia podyplomowe (drukowane litery)
 • oryginał/odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich
  (części A i B-suplementu)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu
 • przy składaniu dokumentów należy opłacić wpisowe 200 zł
 • Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"

 Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13