Kryminologia z elementami kryminalistyki NOWOŚĆ

  • studia podyplomowe dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
  • trwają 2 semestry: 240 godzin, brak praktyk
  • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
  • celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry pod względem wiedzy i umiejętności  do wykonywania pracy – w zakresie zwalczania przestępczości oraz zjawisk o ujemnym potencjale społecznym określanych jako kryminogenne – w służbach bezpieczeństwa wewnętrznego jak: Straż Graniczna, Policja, Straż Miejska, Służba Więzienna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Interwencji Kryzysowej, oraz w ośrodkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych
  • wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta w szczególności obejmują:

—    wiedzę o podstawach funkcjonowania człowieka w kontekście zjawisk kryminogennych, społeczno-demograficznych uwarunkowaniach i mechanizmach ludzkich zachowań,  metodach pomiaru i analizy zjawiska przestępczości, polityce kryminalnej,  diagnozowaniu trendów przestępczości,

—    umiejętności niezbędne w pracy zawodowej lub naukowo-badawczej jak: analiza zależności, identyfikowanie oraz samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych leżących w obszarze zainteresowania kryminologii, stosowanie metod i technik w procesie weryfikacji hipotez badawczych,

—    umiejętności oceniania współczesnych zdarzeń, umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących naruszeń bezpieczeństwa osobowego, społecznego i środowiskowego, nowe spojrzenie na sytuacje wiktymogenne mające istotne znaczenie dla wolności jednostki, społecznego rozwoju i jedności świata przyrodniczego,

—    umiejętności praktycznego podejścia do stawianych zadań w zakresie projektowania działalności, integrowania i wykorzystywania wiedzy

—    usprawnienie samokształcenia i możliwości adaptacji do zmieniającej się sytuacji oraz gromadzenia źródeł i publikacji na dany temat.

  • program jest realizowany przez wykład interaktywny, ćwiczenia, panele polemiczne z praktykami, wizyty w jednostkach służb bezpieczeństwa wewnętrznego współpracujących z NWSP, tematyczne sesje plakatowe, seminarium uczelniane
  • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych