Pomoc humanitarna

  • studia podyplomowe doskonalące dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
  • trwają 2 semestry: 240 godzin, brak praktyk
  • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
  • celem kształcenia jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchaczy w zakresie działań związanych z niesieniem pomocy humanitarnej
  • absolwenci powinni umieć: wykorzystywać w praktyce wiedzę z zakresu pomocy humanitarnej, posługiwać się normami prawa międzynarodowego i krajowego do rozstrzygania dylematów związanych z pomocą humanitarną, dostrzegać i identyfikować problemy moralne i dylematy etyczne związane z niesieniem pomocy humanitarnej, rozwijać współpracę w zespołach specjalistów i zespołach zadaniowych tworzonych na potrzeby pomocy humanitarnej 
  • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych