Zarządzanie kryzysowe 

  • studia podyplomowe doskonalące dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
  • trwają 2 semestry: 240 godzin, brak praktyk
  • celem kształcenia w zakresie zarządzania kryzysowego jest rozumienie podstawowych problemów i przyczyn powstawania sytuacji kryzysowych
  • absolwenci powinni umieć podejmować zadania w sytuacjach kryzysowych państwa oraz rozumieć istotę podstawowych mechanizmów organizacji zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach zagrożenia – treści kształcenia obejmować będą poznanie struktur organizacyjnych i funkcjonalnych ogniw reagowania kryzysowego 
  • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych