Asystent rodziny 

  • dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich lub magisterskich
  • trwają 2 semestry: 294 godziny + 30 godzin praktyk
     
  • przygotowują do pracy w: ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach na rzecz rodziny, jednostkach samorządu terytorialnego
     
  • cele:

1. studia umożliwiają poszerzenie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, medycznej, socjalnej, podstawowych problemów rodziny
2. wyposażają w wiedzę o potrzebach, kierunkach działań profilaktycznych podtrzymujących
dobrą kondycję rodziny
3. wyposażają słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne, przygotowujące do podejmowania praktycznych działań zapobiegających dysfunkcjonalności rodziny

  • W czasie studiów słuchacze pogłębiają wiedzę o mechanizmach niedostosowania społecznego, psychologii konfliktów, etyki pomocy i współżycia społecznego, zrozumienia wielorakich problemów rodziny.
  • Słuchacze nabędą umiejętności stosowania różnych form wspierania i pomocy rodzinie jak diagnozowanie, terapia, negocjacja. Wyżej zasygnalizowane kompetencje, umiejętności, dyspozycje osobowościowe stanowią dobrą podstawę do wykonywania zawodu asystenta rodziny.