Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku to uczelnia o wyjątkowo bogatej ofercie edukacyjnej. Od wielu lat kształcimy przyszłych nauczycieli umożliwiając studentom naukę na studiach magisterskich, licencjackich lub podyplomowych. Studia w NWSP to rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną.

W roku 2015 pragniemy poszerzyć naszą ofertę o studia podyplomowe językowo-metodyczne nadające kwalifikacje pedagogiczne, metodyczne i językowe  do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach I – III. 

  • trwają 2 semestry: 260 godzin, brak praktyk

CEL:

1. Metodyczne przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego (klas I-III szkoły podstawowej) do nauczania języka angielskiego. 

2. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych.

ADRESACI:

W studiach podyplomowych mogą uczestniczyć studenci i absolwenci kierunku pedagogika o specjalności "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" oraz czynni nauczyciele nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalnością edukacja przedszkolna lub wczesnoszkolna oraz znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1 lub B2).

Do uczestnictwa w studiach podyplomowych zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz podniesieniem znajomości języka angielskiego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

1. Zdobycie kwalifikacji metodycznych do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolach oraz w I etapie edukacyjnym (w klasach I-III szkoły podstawowej)

2. Studia podyplomowe pozwalają uczestnikom na opanowanie znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.

PROGRAM:

W programie studiów podyplomowych przewidziany jest blok przedmiotów realizowanych w języku angielskim pozwalający na podniesienie poziomu znajomości języka oraz zdobycie wiedzy o krajach anglojęzycznych:

INFORMACJE WSTĘPNE:

1. Zajęcia odbywać się będą w wybrane soboty i niedziele w wymiarze 260 godzin (2 semestry) z przerwami na okres świąteczny + praktyki: 30 godz. w przedszkolu oraz 30 godz. w klasach I-III

2. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów (w tym wykładów w języku angielskim) oraz ćwiczeń (w języku angielskim) z wykorzystaniem najnowszych technik multimedialnych i materiałów stosowanych w nauczaniu języków obcych. Wykładowcy studiów są specjalistami w dziedzinie psychologii, pedagogiki, językoznawstwa oraz metodyki nauczania, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego.