Logopedia

  • studia podyplomowe kwalifikacyjne
  • przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich kierunków: filologia, psychologia, pedagogika, medycyna, aktorstwo, muzyka oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne
  • celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy
  • w programie nauczania zawarto następujące bloki przedmiotowe: przedmioty lingwistyczne, medyczne, psychologiczne, przedmioty dotyczące zaburzeń mowy, zajęcia z terapii i praktyki logopedycznej
  • trwają 4 semestry: 500 godzin, 100 godzin praktyk
  • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
     
  • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów