Pedagogika M. Montessori w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 • studia są adresowane do: absolwentów pedagogicznych studiów licencjackich, magisterskich lub podyplomowych (specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), do nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne do pracy w przedszkolu lub klasach 1-3 szkoły podstawowej
 • studia doskonalące, absolwenci zdobywają doświadczenie do samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych w montessoriańskich placówkach oświatowych, w samodzielnie utworzonych stanowiskach pracy edukacyjnej lub w innych sytuacjach pedagogicznych, uwzględniających w nauczaniu indywidualne potrzeby rozwojowe każdego dziecka/ucznia
 • trwają 2 semestry: 280 godzin, brak praktyk

Celem studium jest:

 • wprowadzenie podstaw antropologicznych Pedagogiki Montessori, przekazanie aktualnych informacji o nauczaniu metodami montessoriańskimi,
 • poznanie podstawowych pojęć, zasad pedagogicznych, specyficznej roli nauczyciela,
 • wyposażenie słuchaczy w umiejętność posługiwania się materiałami montessoriańskimi (pomocami dydaktycznymi zgodnie z instruktażem), z ich funkcją terapeutyczną i rehabilitacyjną, aby swobodnie posługiwali się nimi w codziennej praktyce nauczycielskiej,
 • wyposażenie w umiejętność samodzielnego projektowania i wykonywania trwałych pomocy dydaktycznych, uwzględniając w ich konstrukcji zasadę samokontroli,
 • wzbogacenie informacji o prawie oświatowym,
 • poznanie form współpracy z rodziną,
 • przybliżenie wiedzy o diagnostyce wieku rozwojowego, profilaktyce zaburzeń rozwojowych, metodach korekcji dysleksji, terapii trudności szkolnych,
 • poznanie metodyki kształcenia multisensorycznego, matematycznego i językowego (czytania i pisania) w Pedagogice M. Montessori,
 • dokonywanie samodzielnego wyboru pomiędzy tradycyjnymi a alternatywnymi rozwiązaniami metodycznymi i organizacyjnymi pracy przedszkola, i szkoły podstawowej ze wskazaniem na możliwości korzystania z elementów Pedagogiki Montessori,
 • wskazanie rozwiązań metodycznych przy prowadzeniu nauczania zindywidualizowanego.