Resocjalizacja

  • studia podyplomowe dla absolwentów wybranych kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich

  • składają się z dwóch modułów (do wyboru):

1. STUDIA PODYPLOMOWE DWUSEMESTRALNE

200 godzin, brak praktyk; studia doskonalące dla absolwentów prawa, bezpieczeństwa wewnętrznego, socjologii, pracy socjalnej i kierunków pokrewnych, którzy chcą zdobyć kwalifkacje do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie; w szczególności dotyczą kuratorów sądowych i kandydatów na kuratorów sądowych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. 2001 nr 98 poz. 1071), policjantów, pracowników instytucji pomocy społecznych, instytucji penitencjarnych 

2. STUDIA PODYPLOMOWE TRZYSEMESTRALNE 

350 godzin, 150 godzin praktyk; studia kwalifikacyjne dla absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii i innych kierunków studiów posiadających uprawnienia pedagogiczne, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do pracy resocjalizacyjnej w sektorze oświaty; w szczególności zapraszamy nauczycieli, wychowawców, terapeutów pracujących w placówkach resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych oraz w szkołach dla uczniów niedostosowanych społecznie, pedagogów i psychologów szkolnych

  • przygotowują do pracy w: policji, aresztach śledczych, zakładach karnych, policyjnych izbach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, zakładach wychowawczych i poprawczych, świetlicach terapeutycznych, sądach, prokuraturze, jako kurator sądowy dla nieletnich

  • słuchacz Resocjalizacji zdobywa wiedzę w zakresie metodyki resocjalizacji wychowania, opieki i terapii, diagnozy psychopedagogicznej, prawa rodzinnego i nieletnich, prawa socjalnego krajowego i europejskiego, wiedzę do organizowania pomocy psychopedagogicznej świadczonej zagrożonym jednostkom i grupom społecznym, poznania teoretycznych i praktycznych podstaw parametrów jednostek niedostosowanych społecznie; słuchacz będzie posiadał kompetencje do interwencji terapeutycznej, edukacyjnej adresowanej do dzieci, młodzieży i ich rodzin
  • program Resocjalizacji pozwala na zdobycie umiejętności zawodowych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, z osadzonymi w zakładach karnych i osobami uzależnionymi, umożliwia pracę prowadzoną w środowisku otwartym z trudną młodzieżą, często objętą procesami marginalizacji i wykluczenia społecznego