Negocjacje i mediacje 

  • studia podyplomowe doskonalące dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich

  • adresowane do absolwentów wyższych uczelni wiążących swoją przyszłość z zawodem: psychologa, pedagoga, socjologa, terapeuty, pracownika działu personalnego, przedsiębiorcy, konsultanta, doradcy, coach'a oraz pracownika służb mundurowych

  • trwają 2 semestry: 180 godzin, brak praktyk

  • celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych negocjatorów i mediatorów; program studiów umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat powstawania konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania, technik i metod negocjacji i mediacji; nabyte umiejętności mogą znaleźć zastosowanie w działalności biznesowej i politycznej oraz w takich instytucjach jak: Policja oraz inne służby mundurowe, placówki resocjalizacyjne i edukacyjne, sądy

  • oferta jest kierowana do osób, które chcą podnieść efektywność swego działania w relacjach z ludźmi przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć psychologii i nauk pokrewnych

  • absolwent posiada wiedzę z zakresu psychologii konfliktu, metod wywierania wpływu (elementy psychologii społecznej), komunikacji interpersonalnej, treningu asertywności, języka perswazji (technik NLP), mediacji sądowych, metod i technik negocjacji,  w tym negocjacji biznesowych, etyki negocjacji i mediacji, mediacji w terapii rodziny, negocjacji i mediacji w pracy oraz środowisku szkolnym, podstaw prawa rodzinnego i karnego, suicydologii

  • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych