snippet not found

Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi

  • studia podyplomowe z tego zakresu adresowane są dla pracowników urzędów administracji publicznej różnego szczebla i wszystkich służb publicznych, osób na stanowiskach kierowniczych oraz zamierzające wzbogacić dotychczasową wiedzę, a także osób zamierzających ubiegać się o pracę w instytucjach administracji publicznej
  • celem specjalności jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk administracyjnych w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wymagające od nich profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym. W ramach studiów przekazana zostanie niezbędna wiedza dotycząca finansów publicznych oraz funkcjonowania i roli administracji publicznej różnych szczebli w Polsce w świetle uwarunkowań wynikających z ustawodawstwa i członkostwa w Unii Europejskiej
  • Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się rówież online na platformie internetowej. Minimalna ilość zajęć dydaktycznych to 30 %
  • całkowity koszt: 2.600 zł czesne (płatne w 2 ratach po 1.300 zł) + 200 zł wpisowe
  • trwają 2 semestry: 240 godzin, 30 h praktyk
  • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
  • celem kształcenia jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchaczy w zakresie działań administracji i zarządzania finansami publicznymi
  • absolwent specjalności Administracja i zarządzanie finansami publicznymi uzyska przygotowanie z zakresu: nowoczesnych metod zarządzania w administracji publicznej, interdyscyplinarnego myślenia, powiązań między rozwojem gospodarczym, społecznym, przestrzennym i środowiskowym jednostki terytorialnej, rozwijania swoich umiejętności menadżerskich w sferze zarządzania publicznego, strategicznego zarządzania rozwojem gospodarczym, zarządzania majątkiem komunalnym, zasad współpracy w układzie partnerstwa publiczno-prywatnego, przestrzennych aspektów gospodarowania i ochrony środowiska oraz zarządzania finansami publicznymi
  • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych