Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • studia podyplomowe kwalifikacyjne dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
  • trwają 2 semestry: 240 godzin, brak praktyk
  • całkowity koszt: 2.400 zł czesne (płatne w 2 ratach po 1.200 zł) + 200 zł wpisowe
  • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
  • celem kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest przygotowanie do pracy na stanowisku pracownika służby bhp
  • do zadań specjalisty ds. bhp w firmie należeć będzie: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków
  • przygotowuje do pracy w: przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy; specjalista ds. bhp może też prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi szkoleniowe w zakresie bhp, doradcze lub konsultacyjne dla firm i instytucji, które nie są zobligowane ustawą do zatrudnienia pracownika służby
  • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
 Limit miejsc : 34

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

Opłat należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001

z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13