Obrona terytorialna

 • studia podyplomowe doskonalące dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
 • trwają 2 semestry: 240 godzin, brak praktyk
 • całkowity koszt: 2.600 zł czesne (płatne w 4 ratach po 650 zł) + 200 zł wpisowe
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
 • celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry pod względem wiedzy i umiejętności  do wykonywania pracy – w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa – w instytucjach, takich jak: Wojsko, Straż Graniczna, Policja, PSP, administracja rządowa i samorządowa oraz organizacjach proobronnych
 • ukończenie studiów podyplomowych obrona terytorialna daje absolwentowi dodatkowe kwalifikacje do pracy na stanowiskach:
  • osób zarządzających strukturami proobronnych organizacji pozarządowych;
  • osób odpowiedzialnych w organizacjach pozarządowych szkolących młodzież przedpoborową;
  • urzędników administracji publicznej związanych z bezpieczeństwem terytorialnym kraju;
  • żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pracujących w instytucjach mundurowych na stanowiskach związanych ze współpracą z organizacjami społecznymi.
 • absolwent posiada umiejętności niezbędne do pracy w organach administracji publicznej, związanych z bezpieczeństwem i obronnością, zarządzania oraz budowania elementów bezpieczeństwa terytorialnego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w tych strukturach potencjału pozarządowych organizacji społecznych o profilu proobronnym, organizowania szkolenia proobronnego w organizacjach pozarządowych.
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
 Limit miejsc : 34

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

 • podanie rekrutacyjne na studia podyplomowe (drukowane litery)
 • oryginał/odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich
  (części A i B-suplementu)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu
 • przy składaniu dokumentów należy opłacić wpisowe 200 zł
 • Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"

 Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13