Diagnoza i terapia pedagogiczna

  • dla absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne
  • trwają 3 semestry: 350 godzin, brak praktyk
  • całkowity koszt: 2.700 zł czesne (płatne w 3 ratach po 900 zł) + 200 zł wpisowe
  • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
     
  • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów
  • studia przeznaczone są dla osób pragnących uzyskać kwalifikacje wspierające rozwój dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych ujawniających trudności w uczeniu się. Celem studiów jest rozwijanie umiejętności umożliwiające nauczycielom, wychowawcom diagnozowanie i tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  • studia dają kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
 Limit miejsc : 34

 Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13

Wymagane dokumenty