Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu (na podbudowie oligofrenopedagogiki)

Studia podyplomowe na podbudowie kursów kwalifikacyjnych skierowane są do osób, które już ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu jednej z poniższych specjalności ( w tym wypadku - oligofrenopedagogiki) i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o świadectwo umożliwiające zatrudnienie w placówkach oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych

Słuchacz w momencie zapisu musi okazać dokument poświadczający o ukończoym kursie kwalifikacyjnym z oligofrenopedagogiki

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się rówież online na platformie internetowej. Minimalna ilość zajęć dydaktycznych to 30 %

Przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera poprzez:

 •  klasyfikację i diagnozowanie osób ze spektrum autyzmu
 •  właściwe komunikowanie się, dobór metod terapeutycznych, wykorzystywanych w pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera
 •  stymulację zmysłów i integrację sensoryczną u osób ze spektrum autyzmu
   
 •  zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu
   
 • Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do osób ze spektrum autyzmu
   
 • Podyplomówka adresowana do nauczycieli oraz innych osób, które posiadają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela, chcące uzyskać wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkołach i placówkach specjalnych
   
 • trwają 2 semestry: 240 godzin, 60 h praktyk
   
 • całkowity koszt: 2.600 zł czesne (płatne w II ratach po 1.300,00 zł) + 200 zł wpisowe
   
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
   
 • Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera konieczne do realizacji programów edukacyjno-terapeutycznych oraz prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży
   
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych