Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu

 • Przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera poprzez:
 • klasyfikację i diagnozowanie osób ze spektrum autyzmu
 • właściwe komunikowanie się, dobór metod terapeutycznych, wykorzystywanych w pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera
 • stymulację zmysłów i integrację sensoryczną u osób ze spektrum autyzmu
 • zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu
 • Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do osób ze spektrum autyzmu
 • Podyplomówka adresowana do nauczycieli oraz innych osób, które posiadają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela, chcące uzyskać wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkołach i placówkach specjalnych
 • Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się rówież online na platformie internetowej. Minimalna ilość zajęć dydaktycznych to 30 %
 • trwają 3 semestry: 360 godzin, 120 h praktyk
 • całkowity koszt: 3.000 zł czesne (płatne w III ratach po 1.000,00 zł) + 200 zł wpisowe
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
 • Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera konieczne do realizacji programów edukacyjno-terapeutycznych oraz prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych