Logopedia

 • studia podyplomowe kwalifikacyjne
 • przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich kierunków: filologia, psychologia, pedagogika, medycyna, aktorstwo, muzyka oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne
 • celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy
 • w programie nauczania zawarto następujące bloki przedmiotowe: przedmioty lingwistyczne, medyczne, psychologiczne, przedmioty dotyczące zaburzeń mowy, zajęcia z terapii i praktyki logopedycznej
 • trwają 4 semestry: 500 godzin, 100 godzin praktyk
 • całkowity koszt: 6.000 zł ; czesne za rok 3.000 zł (płatne w 2 ratach po 1.500 zł)  + 200 zł wpisowe
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
   
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów

 O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
 Limit miejsc : 34

 Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe Logopedia

 • podanie rekrutacyjne na studia podyplomowe (drukowane litery, drukowane dwustronie)
 • oryginał/odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich
  (części A i B- suplementu)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu
 • zaświadczenie od foniatry o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu logopedy
 • kserokopia zaświadczenia o kursie pedagogicznym (oryginał do wglądu) / kwalifikacje nauczycielskie na dyplomie (nie dotyczy absolwentów kierunków filologia, psychologia, pedagogika, medycyna, aktorstwo, muzyka)
 • nauczyciele: zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela
 • przy składaniu dokumentów należy opłacić wpisowe 200 zł
 • Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"