Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 • studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne
 • dają kwalifikacje, uprawnienia pedagogiczne do nauczania w przedszkolach oraz w klasach I-III
 • trwają 3 semestry: 444 godziny + 300 godzin praktyk (po 150 godzin praktyk w przedszkolu i w szkole w klasach I-III)
 • całkowity koszt: 3.800 zł czesne (płatne w 3 ratach: I i II rata: 1.300 zł, III: 1.200 zł) + 200 zł wpisowe
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
   
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów
 • słuchacz otrzyma dwa indeksy i dwa świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: z Pedagogiki przedszkolnej i Pedagogiki wczesnoszkolnej

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
Limit miejsc : 34

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 • 2 podania rekrutacyjne na studia podyplomowe (drukowane litery, drukowane dwustronnie) - pierwsze podanie na Pedagogikę przedszkolną, drugie na Pedagogikę wczesnoszkolną
 • Oryginał/odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (część A i B- suplement) oraz ksero dyplomu i suplementu
 • 2 fotografie legitymacyjne
 • 2 kserokopie dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: 2 kserokopie prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu
 • Zaświadczenie o kursie pedagogicznym do wglądu / kwalifikacje nauczycielskie na dyplomie (nie dotyczy absolwentów pedagogiki oraz kandydatów na Podyplomowe Studia Pedagogiczne)
 • Nauczyciele: zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela
 • Przy składaniu dokumentów należy opłacić wpisowe 200 zł
 • Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "rekrutacja + nazwa studiów podyplomowych"