Socjoterapia

  • studia podyplomowe dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia - osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, pracujące w różnych typach szkół, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz socjoterapeutycznych, pedagogach, psychologach, socjologach, terapeutach, pracownikach socjalnych nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a pracujących lub zamierzający podjąć pracę w placówkach podległych Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
  • Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się rówież online na platformie internetowej. Minimalna ilość zajęć dydaktycznych to 30 %
  • trwają 3 semestry: 360 godzin, 150 godzin praktyk
  • całkowity koszt: 3.000 zł czesne (płatne w 3 ratach po 1000 zł) + 200 zł wpisowe
  • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
  • celem kształcenia jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchaczy w zakresie działań związanych z socjoterapią
  • zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mają ułatwić absolwentom podjąć pracę w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych
  • zdobyte umiejętności z tego zakresu przydatne będą w zakresie profilaktyki społecznej, wychowania, resocjalizacji  oraz terapii. Dzięki zdobytej wiedzy wzbogacony zostanie warsztat pracy, który może być wykorzystywany w placówkach oświatowych, wychowawczych, pomocy społecznej, resocjalizacyjnych i terapeutycznych
  • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych