PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 
 Projekt „Studia podyplomowe przygotowujące
do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”

REKRUTACJA NA PROJEKT ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

 • studia bezpłatne – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • dają uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach, na kursach, w placówkach oświatowo-wychowawczych

 • projekt jest skierowany do min. 50 osób pracujących nie będących nauczycielami oraz nieaktywnych zawodowo absolwentów szkół wyższych przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych (osoba nieaktywna zawodowo – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni – nie zarejestrowana jako bezrobotna, także np. ucząca się)

 • limit miejsc: 100 (wśród uczestników projektu przewiduje się udział minimum 60 kobiet oraz 15 osób z terenów wiejskich)

 • czas trwania: 3 semestry: 425 godz. + 150 godz. praktyk

 • podczas  praktyk  zawodowych  słuchacze  nabędą  wiedzę  niezbędną  do nauczania konkretnego przedmiotu zawodowego, poznają najnowsze technologie i osiągnięcia z danego obszaru, poznają zasady wdrażania nowych innowacyjnych programów nauczania, w tym modułowych programów kształcenia zawodowego opracowanych w ramach SPO RZL 2004-2006

 • data rozpoczęcia studiów: październik 2010 r.

 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych 

 • kandydaci będą przyjmowani wg kryteriów punktowych określonych w regulaminie; wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na początku października 2010 r.

 • absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia "Podyplomowych Studiów Pedagogicznych", stanowiące dowód przygotowania pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MENiS z dnia 7 IX 2004 r. w sprawie kształcenia nauczycieli (warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego)

 • słuchaczom zapewniony będzie obiad oraz w przypadku miejsca zamieszkania poza granicami administracyjnymi miasta Białegostoku zwrot kosztów dojazdu

 • dodatkowo w ramach projektu uczestnicy wezmą udział w seminarium "Przeciwdziałanie przemocy w szkole”, poprzez przedstawienie zagadnień teoretycznych oraz studium konkretnych przypadków, osoby kończące studia podyplomowe będą lepiej przygotowane do praktycznego wykonywania zawodu nauczyciela

Głównym celem projektu jest przygotowanie 100 specjalistów do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Celami szczegółowymi są:

1. Poprawa atrakcyjności kształcenia i doskonalenia zawodowego na obszarze realizacji projektu
2. Zmniejszenie braków kadrowych w szkołach na stanowiskach nauczycieli przedmiotów zawodowych w województwie podlaskim
3. Zdobycie praktycznego przygotowania do pracy przyszłych nauczycieli przedmiotów zawodowych
4. Podniesienie wiedzy merytorycznej uczestników projektu w obszarze przedmiotów zawodowych