Doradztwo zawodowe 

  • studia podyplomowe doskonalące dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich

  • Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się rówież online na platformie internetowej. Minimalna ilość zajęć dydaktycznych to 30 %

  • adresowane do absolwentów wyższych uczelni wiążących swoją przyszłość z zawodem doradcy zawodowego w różnych instytucjach np. publicznych i niepublicznych agencjach doradztwa zawodowego, ośrodkach kształtowania i rozwoju kariery, służbach społecznych, instytucjach oświaty

  • trwają 3 semestry: 360 godzin, brak praktyk

  • całkowity koszt: 3.000 czesne (płatne w 3 ratach po 1000 zł) + 200 zł wpisowe

  • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)

  • celem studiów jest kształtowanie kompetencji zawodowych i osobistych niezbędnych do wykonywania zawodu doradcy zawodowego, zawodu cieszącego się coraz większym zainteresowaniem na współczesnym rynku pracy

  • oferta jest kierowana do osób, które chcą podnieść efektywność swego działania w relacjach z ludźmi przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć psychologii i nauk pośrednich

  • absolwent posiada wiedzę z zakresu psychologii pracy, psychologii społecznej, prawa i etyki pracy, zarządzania kompetencjami zawodowymi, technik negocjacji i mediacji, zarządzania konfliktami i talentami (konstruowanie systemu zarządzania), analizy rynku pracy  

  • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
Limit miejsc: 30

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

Opłat należy dokonywać na konto bankoweBank Spółdzielczy w Brańsku 

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001

z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13