Negocjacje i mediacje 

 • studia podyplomowe doskonalące dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich

 • adresowane do absolwentów wyższych uczelni wiążących swoją przyszłość z zawodem: psychologa, pedagoga, socjologa, terapeuty, pracownika działu personalnego, przedsiębiorcy, konsultanta, doradcy, coacha oraz pracownika służb mundurowych

 • trwają 2 semestry: 180 godzin, brak praktyk

 • całkowity koszt: 2.600 czesne (płatne w 4 ratach po 650 zł) + 200 zł wpisowe
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)

 • celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych negocjatorów i mediatorów; program studiów umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat powstawania konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania, technik i metod negocjacji i mediacji; nabyte umiejętności mogą znaleźć zastosowanie w działalności biznesowej i politycznej oraz w takich instytucjach jak: Policja oraz inne służby mundurowe, placówki resocjalizacyjne i edukacyjne, sądy

 • oferta jest kierowana do osób, które chcą podnieść efektywność swego działania w relacjach z ludźmi przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć psychologii i nauk pośrednich

 • absolwent posiada wiedzę z zakresu psychologii konfliktu, metod wywierania wpływu (elementy psychologii społecznej), komunikacji interpersonalnej, treningu asertywności, języka perswazji (technik NLP), mediacji sądowych, metod i technik negocjacji,  w tym negocjacji biznesowych, etyki negocjacji i mediacji, mediacji w terapii rodziny, negocjacji i mediacji w pracy oraz środowisku szkolnym, podstaw prawa rodzinnego i karnego, suicydologii

 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
  Limit miejsc: 30

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

Opłat należy dokonywać na konto bankoweBank Spółdzielczy w Brańsku 

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001

z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13