Studia I stopnia (licencjackie):kierunek Administracja
 
Specjalności (do wyboru na drugim roku studiów)

Studia stacjonarne:

1. Administracja samorządowa

2. Administracja publiczna

Studia niestacjonarne:

1. Administracja samorządowa 

2. Administracja publiczna

 

Wymagane dokumenty na studia I stopnia Administracja

Dokumenty należy składać osobiścieW innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego
O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

1. podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)

2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

3. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)

4. 1 fotografia legitymacyjna

5. CD ze zdjęciem w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)

6. potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację:

  • Kandydaci na studia stacjonarne: 762 zł

Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 340 zł, opłata za legitymację 22 zł

  • Kandydaci na studia niestacjonarne: 762 zł

Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 340 zł, opłata za legitymację 22 zł

         

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z dwóch form:

1. OPŁATY MIESIĘCZNE
  • studia stacjonarne: 3.400 zł (płatne w 10 ratach po 340 zł)
  • studia niestacjonarne: 3.400 zł  (płatne w 10 ratach po 340 zł) 

terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. OPŁATA ROCZNA

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego - 200 zł.

 

Opłat należy dokonywać na konto bankoweBank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001

z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów"