Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia jednolite magisterskie

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek przygotowujący do pracy w: przedszkolu jako wychowawca, w szkole podstawowej jako nauczyciel klas I – III, w świetlicach szkolnych, placówkach kulturalno-oświatowych

  • absolwent zdobywa profesjonalne przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne, metodyczne i merytoryczne; posiada opanowaną metodykę realizowania obszarów edukacji: polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, technicznej, plastycznej, muzycznej i fizycznej; zna specyfikę kształcenia zintegrowanego w klasach I – III szkoły podstawowej; potrafi dokonać diagnozy rozwoju dziecka; nabywa umiejętności projektowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, do prowadzenia pracy indywidualnej i zespołowej, poznaje nowoczesne formy współpracy z rodzicami; posiada kompetencje do rozwojowego działania na rzecz dzieci ich nauczania i kształcenia w okresie wczesnego dzieciństwa (od 3 lat)
  • student zdobywa zawód nauczyciela wychowania przedszkolnego i klas I – III oraz uzyskuje podstawowe umiejętności plastyczne w dziedzinie rysunku, grafiki, rzeźby i malarstwa; posiada umiejętność gry na instrumencie, poznaje historię muzyki oraz podstawowe zasady poprawnej emisji głosu; nabywa podstawową wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki małego dziecka 

 

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy składać osobiścieW innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego
O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

 

1. podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)

2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

3. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)

4. 1 fotografia legitymacyjna

5. CD ze zdjęciem w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)

6. potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację:

  • Kandydaci na studia stacjonarne: 802 zł

Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 380 zł, opłata za legitymację 22 zł

  • Kandydaci na studia niestacjonarne: 802 zł

Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 380 zł, opłata za legitymację 22 zł

         

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z dwóch form:

1. OPŁATY MIESIĘCZNE
  • studia stacjonarne: 3.800 zł (płatne w 10 ratach po 380 zł)
  • studia niestacjonarne: 3.800 zł  (płatne w 10 ratach po 380 zł) 

terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. OPŁATA ROCZNA

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego - 200 zł.

 

Opłat należy dokonywać na konto bankoweBank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001

z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów"