Specjalności:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (POW) 
  • specjalność studiów niestacjonarnych I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) na kierunku Pedagogika
  • przygotowuje do pracy w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, domach dziecka, świetlicach szkolnych, internatach, świetlicach terapeutycznych, bursach szkolnych, ośrodkach pomocy pedagogicznej dla dzieci i rodziców, organizacjach społecznych
  • absolwent specjalności POW posiada dobre przygotowanie teoretyczne z zakresu pedagogiki ogólnej, opiekuńczej, społecznej, specjalnej, resocjalizacyjnej; potrafi zastosować wiedzę z zakresu dydaktyki i teorii wychowania, psychologii wychowawczej, społecznej i klinicznej, socjologii wychowania i innych nauk społecznych; poznaje podstawową wiedzę z zakresu prawa, które pozwoli mu na prawidłową ocenę sytuacji prawnej wychowanka jak i prowadzenie instytucji oświatowych, opiekuńczych lub wychowawczych
  • absolwent przygotowany jest do zakładania nowatorskich form opieki i wychowania dzieci i młodzieży – dostosowanych do istniejących obecnie potrzeb społecznych; potrafi dokonać diagnozy rozwoju dziecka i na tej podstawie opracować indywidualny program zajęć rozwijających w zależności od poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego wychowanka
Resocjalizacja (RES)
  • specjalność studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku Pedagogika
  • przygotowuje do pracy w: policji, aresztach śledczych, zakładach karnych, policyjnych izbach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, zakładach wychowawczych i poprawczych, świetlicach terapeutycznych, sądach, prokuraturze, jako kurator sądowy dla nieletnich
  • student Resocjalizacji zdobywa wiedzę w zakresie metodyki resocjalizacji wychowania, opieki i terapii, diagnozy psychopedagogicznej, prawa rodzinnego i nieletnich, prawa socjalnego krajowego i europejskiego, wiedzę do organizowania pomocy psychopedagogicznej świadczonej zagrożonym jednostkom i grupom społecznym, poznania teoretycznych i praktycznych podstaw parametrów jednostek niedostosowanych społecznie; student będzie posiadał kompetencje do interwencji terapeutycznej, edukacyjnej adresowanej do dzieci, młodzieży i ich rodzin
  • program Resocjalizacji pozwala na zdobycie umiejętności zawodowych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, z osadzonymi w zakładach karnych i osobami uzależnionymi, umożliwia pracę prowadzoną w środowisku otwartym z trudną młodzieżą, często objętą procesami marginalizacji i wykluczenia społecznego