Studia II stopnia (magisterskie): kierunek Pedagogika

 • studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich z Pedagogiki
  i innych kierunków

 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 • opis specjalności

1. Resocjalizacja
2. Wychowanie obronne z problematyką przestępczości
3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
4. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
5. Pedagogika bezpieczeństwa

 • można wybrać inną specjalność niż na studiach licencjackich

 • UWAGA na Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną (PWP) mogą zapisywać się tylko osoby, które z tej specjalności posiadają licencjat; osoby, które ukończyły inny kierunek niż Pedagogika lub inną specjalność niż Pedagogika wczesnoszkolna mogą studiować PWP na trzyletnich studiach II stopnia ...czytaj

 • UWAGA Od roku akademickiego 2012/2013 Uczelnia nie prowadzi naboru na specjalność Praca socjalna studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Pedagogika. Zapraszamy osoby zainteresowane na nowy kierunek w NWSP Praca socjalna.

Wymagane dokumenty na studia II stopnia Pedagogika

Dokumenty należy składać osobiścieW innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
Wymagane jest złożenie kompletu dokumentów

1. podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)

2. oryginał/odpis świadectwa dojrzałości

3. oryginał/odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej

4. oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia: części A i B-suplementu

5. 1 fotografia legitymacyjna

6. CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)

7. ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu

8. kserokopia aktu ślubu (oryginał do wglądu) - w przypadku zmiany nazwiska (dotyczy tylko absolwentów studiów licencjackich NWSP)

9. przy składaniu dokumentów należy dokonać wpłaty na Uczelni (bądź przedstawić potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni) następujących opłat: 

 

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z trzech form:

1. OPŁATY MIESIĘCZNE
 • Kandydaci na studia stacjonarne: 737 zł Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 320 zł, opłata za legitymację 17 zł
 • Kandydaci na studia stacjonarne - absolwenci NWSP: 537 zł Opłata zawiera:  wpisowe 200 zł, I rata czesnego 320 zł, opłata za legitymację 17 zł 
 • Kandydaci na studia niestacjonarne: 757 zł Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 340 zł, opłata za legitymację 17 zł
 • Kandydaci na studia niestacjonarne - absolwenci NWSP: 557 zł Opłata zawiera: wpisowe 200 zł, I rata czesnego 340 zł, opłata za legitymację 17 zł
 • czesne za rok: studia stacjonarne: 3.200 zł (płatne w 10 ratach po 320 zł)                                                                                                                           studia niestacjonarne: 3.400 zł  (płatne w 10 ratach po 340 zł) 
 • wpisowe: 400 zł, opłata za legitymację: 17 zł


  UWAGA Studenci, którzy kontynuują naukę w NWSP i oddali swoją legitymację elektroniczną ze studiów I stopnia do Rektoratu nie muszą ponownie płacić za legitymację – opłata ulega zmniejszeniu do 540 zł

 • terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. OPŁATY KWARTALNE

 • Kandydaci na studia stacjonarne: 1167 zł Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 750 zł, opłata za legitymację 17 zł
 • Kandydaci na studia stacjonarne - absolwenci NWSP: 967 zł Opłata zawiera:  wpisowe 200 zł, I rata czesnego 750 zł, opłata za legitymację 17 zł 
 • Kandydaci na studia niestacjonarne: 1217 zł Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 800 zł, opłata za legitymację 17 zł 
 • Kandydaci na studia niestacjonarne - absolwenci NWSP: 1017 zł Opłata zawiera: wpisowe 200 zł, I rata czesnego 800 zł, opłata za legitymację 17 zł
 • czesne za rok: studia stacjonarne: 3.000 zł (płatne w 4 ratach po 750 zł)                                                                                                                             studia niestacjonarne: 3.200 zł  (płatne w 4 ratach po 800 zł) 
 • wpisowe: 400 zł, opłata za legitymację: 17 zł


  UWAGA Studenci, którzy kontynuują naukę w NWSP i oddali swoją legitymację elektroniczną ze studiów I stopnia do Rektoratu nie muszą ponownie płacić za legitymację – opłata ulega zmniejszeniu do 1000 zł

 • terminy opłat:
     I rata – do 10 października (na pierwszym roku: przy składaniu dokumentów)
     II rata – do 10 grudnia
     III rata – do 10 marca
     IV rata – do 10 maja

3. OPŁATA ROCZNA

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego - 200 zł.

 • Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "rekrutacja mgr + kierunek studiów"