Telefon: (85) 742-01-99 wew. 18
Al. Jana Pawła II 91

Dlaczego warto studiować na kierunku Praca socjalna?

Praca socjalna to kierunek dla ludzi kreatywnych, otwartych i gotowych na podejmowanie wyzwań. Studia na kierunku praca socjalna umożliwiają zdobywanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń pozwalających na podjęcie ciekawej pracy pracownika socjalnego - profesjonalisty pomagającego osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Pracownik socjalny to zawód z przyszłością. To perspektywa dla ludzi z pasją.

dr Joanna Kluczyńska

Studia I stopnia (licencjackie):
kierunek Praca socjalna

 • absolwent nabędzie kompetencje i umiejętności konieczne do realizacji zadań stawianych pracownikom socjalnym, tj. dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, stosowania metod i technik interwencji socjalnej, przywracania lub podtrzymywania właściwych relacji między jednostkami a ich środowiskiem, pobudzania samodzielności (działań samopomocowych); kierowania służbami społecznymi oraz inicjowania zmian społecznych, nowych form pomocy oraz powoływania nowych instytucji świadczących pomoc
 • absolwent będzie wykonywał zawód pracownika socjalnego, zdobędzie wiedzę o człowieku, jego środowisku i sposobach w rozwiązywaniu problemów życiowych. Obszary wiedzy, w jakich powinien sprawnie poruszać się pracownik socjalny to przede wszystkim psychologia, prawo, pedagogika, polityka społeczna, socjologia
 • absolwent będzie rozwiązywać problemy niewydolności w funkcjonowaniu osób i rodzin, zwłaszcza z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, bezdomności, starości, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzeń losowych, migracji oraz uchodźstwa 
 • przygotowuje do pracy w: ośrodkach pomocy społecznej jako pracownik socjalny np. MOPR, powiatowych centrach pomocy rodzinie, regionalnych ośrodkach polityki społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, w instytucjach rynku pracy, ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych i uzależnionych, w szpitalach, hospicjach, placówkach opieki zastępczej a także w stowarzyszeniach i fundacjach

Wymagane dokumenty na studia I stopnia Praca Socjalna

Dokumenty należy składać osobiścieW innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego
O przyjęciu na studia decydują wyniki ze świadectwa maturalnego
oraz kolejność zgłoszeń
Wymagane jest złożenie kompletu dokumentów

1. podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)

2. oryginał/odpis świadectwa dojrzałości

3. oryginał/odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej

4. 1 fotografia legitymacyjna

5. CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)

6. ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu

7. przy składaniu dokumentów należy dokonać wpłaty na Uczelni (bądź przedstawić potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni) następujących opłat: 

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z trzech form:

1. OPŁATY MIESIĘCZNE
 • Kandydaci na studia stacjonarne: 717 zł Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 300 zł, opłata za legitymację 17 zł
 • Kandydaci na studia niestacjonarne: 717 zł Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 300 zł, opłata za legitymację 17 zł
 • czesne za rok: studia stacjonarne: 3.000 zł (płatne w 10 ratach po 300 zł)                                                                                                                       studia niestacjonarne: 3.000 zł  (płatne w 10 ratach po 300 zł) 
 • wpisowe: 400 zł, opłata za legitymację: 17 zł
 • terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. OPŁATY KWARTALNE

 • Kandydaci na studia stacjonarne: 1167 zł Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 750 zł, opłata za legitymację 17 zł
 • Kandydaci na studia niestacjonarne: 1167 zł Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 750 zł, opłata za legitymację 17 zł
 • czesne za rok: studia stacjonarne: 3.000 zł (płatne w 4 ratach po 750 zł)                                                                                                                         studia niestacjonarne: 3.000 zł  (płatne w 4 ratach po 750 zł) 
 • wpisowe: 400 zł, opłata za legitymację: 17 zł
 • terminy opłat:
     I rata – do 10 października (na pierwszym roku: przy składaniu dokumentów)
     II rata – do 10 grudnia
     III rata – do 10 marca
     IV rata – do 10 maja

3. OPŁATA ROCZNA

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego - 200 zł.

 • Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów"