Psychologia dla magistrów

  • specjalna oferta dla absolwentów studiów magisterskich i lekarskich (od 1990 roku) kierunków takich jak pedagogika, pedagogika specjalna, prawo, administracja, medycyna, socjologia, filozofia, politologia, stosunki międzynarodowe, filologie, ekonomia, finanse, marketing i zarządzanie i innych
  • studia trwają 5 lat
  • w programie studiów psychologicznych zaliczeniu podlegają przedmioty, które student zrealizował już na ukończonym kierunku (na podstawie suplementu dyplomu, indeksu lub innych dokumentów z ukończonej uczelni);
    o zasadności przepisania ocen decyduje wykładowca danego przedmiotu
  • student uzyskuje tytuł magistra Psychologii nie dublując swojego uczestnictwa na ćwiczeniach, wykładach i egzaminach podstawowych przedmiotów, realizuje jedynie różnice programowe na kierunku Psychologia

Wymagane dokumenty

Dokumenty należy składać osobiścieW innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego
O przyjęciu na studia decyduje
złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń

1. podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)

2. oryginał świadectwa dojrzałości

3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej 

4. 1 fotografia legitymacyjna

5. CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)

6. ksero dowodu osobistego

7. przy składaniu dokumentów należy dokonać wpłaty na Uczelni (bądź przedstawić potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni) wg jednej z poniższych opcji: 

• 1.542 zł (czesne opłacane będzie w 4 ratach). Opłata zawiera:
wpisowe 400 zł, I rata czesnego 1.125 zł, opłata za legitymację 17 zł

887 zł (czesne opłacane będzie w 10 ratach). Opłata zawiera:
wpisowe 400 zł, I rata czesnego 470 zł, opłata za legitymację 17 zł

Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów"