Administracja

Administracja

Nauki o administracji mają charakter interdyscyplinarny, a kształcenie studentów na kierunku administracja jest realizowane w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk społecznych, w dziedzinie nauk prawnych, w dziedzinie nauk ekonomicznych z uwzględnieniem takich dyscyplin naukowych jak: psychologia, socjologia, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji i prawa.

Studia przygotowują absolwenta do realizacji praktycznych, standardowych zadań związanych z szeroko rozumianym procesem administrowania w instytucjach publicznych i niepublicznych.

Wiedza

Student zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauki o administracji i wchodzących w ich zakres subdyscyplin oraz innych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, związanych ściśle z teorią i praktyką administracji.

Umiejętności

Student nabywa umiejętności w zakresie m. in.: identyfikować, interpretować i wyjaśniać podstawowe zjawiska i procesy związane ściśle z teorią i praktyką administracji, wykonywać w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne nabywane w trakcie studiów podstawowe zadania zawodowe w sposób innowacyjny i z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, metod, technik i narzędzi badawczych, posługiwać się swobodnie podstawowymi pojęciami, faktami i różnymi informacjami o charakterze specjalistycznym w trakcie komunikowania się ze specjalistami z zakresu administracji.

Praca

Absolwent może znaleźć pracę m. in. w instytucjach rządowych i pozarządowych oraz w administracji biznesowej.

Specjalności

1 Administracja samorządowa

  • Przygotowuje do pracy w: organach państwa i samorządu
  • Absolwent zdobywa profesjonalne przygotowanie w obszarze nauk społecznych, administracyjnych, prawnych i ekonomicznych z uwzględnieniem takich dyscyplin jak: psychologia, socjologia, politologia, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji i prawa. Na uczelni zostanie przekazana szeroka i zaawansowana wiedza o prawie i umiejętności jego interpretacji.
  • Absolwent po ukończeniu specjalności administracja samorządowa może podjąć pracę pełną wyzwań związaną bezpośrednio z administracją, gospodarką, ekonomią, polityką i prawem. Specjalność ta adresowana jest do osób, które chciałyby podjąć zatrudnienie m.in. w urzędach administracji samorządowej lub rządowej, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji prywatnej jako doradcy i eksperci, różnych placówkach kulturalnych na stanowiskach administracyjnych, organach partii politycznych, instytucjach UE, służbach dyplomatycznych, policji, straży gminnej, ABW, AW.

2 Administracja publiczna

  • Przygotowuje do pracy w: sektorze publicznym jako pracownik administracji publicznej
  • Absolwent zdobywa profesjonalne przygotowanie z zakresu problemów funkcjonowania i prowadzenia administracji publicznej i gospodarczej. Posiada wiedzę prawną, ekonomiczną, administracyjną, wiedzę o społeczeństwie oraz zarządzaniem sektorem publicznym.
  • Absolwent po ukończeniu specjalności administracja publiczna jest gotowy do podjęcia pracy w sektorze publicznym np. w urzędzie lub jest przygotowany do założenia własnej działalności gospodarczej.

W swojej ofercie posiadamy studia I i II stopnia na kierunku Administracja.