Administracja

Studia I i II stopnia

Wymagane dokumenty

  1. Podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)
  2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
  4. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia: części A i B-suplementu (oryginał do wglądu)
  5. Do wglądu akt ślubu w przypadku zmiany nazwiska (dotyczy tylko absolwentów studiów licencjackich NWSP)
  6. 1 fotografia legitymacyjna
  7. CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
  8. Potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację

Dokumenty należy składać osobiście. W innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego. O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

stopien studiów ikona

Kandydaci na studia stacjonarne: 802 zł

Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 380 zł, opłata za legitymację 22 zł

stopien studiów ikona

Kandydaci na studia niestacjonarne: 802 zł

Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 380 zł, opłata za legitymację 22 zł

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z dwóch form:

1.Opłaty miesięczne

Czesne za rok: 3.800 zł (płatne w 10 ratach po 380 zł miesięcznie) terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2.Opłaty roczne

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 3.600 zł.

W swojej ofercie posiadamy studia I i II stopnia na kierunku Administracja.

Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów".