Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia I stopnia

Wymagane dokumenty

  1. Podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)
  2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
  4. 1 fotografia legitymacyjna
  5. CD ze zdjęciem w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
  6. Potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację

Dokumenty należy składać osobiście. W innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego. O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

stopien studiów ikona

Kandydaci na studia stacjonarne: 812 zł

Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 390 zł, opłata za legitymację 22 zł

stopien studiów ikona

Kandydaci na studia niestacjonarne: 812 zł

Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 390 zł, opłata za legitymację 22 zł

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z dwóch form:

1.Opłaty miesięczne

Czesne za rok: 3.900 zł (płatne w 10 ratach po 390 zł miesięcznie) terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2.Opłaty roczne

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 3.700 zł.

Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów".