Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia jednolite magisterskie, trwają 10 semestrów ( 5 lat).
W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie terminologię używaną w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zna procesy związane z wychowaniem i kształceniem dzieci i uczniów w fazie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa w perspektywie interdyscyplinarnej, psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej ich uwarunkowania kulturowe, społeczne. Zna sposoby radzenia z problemami wychowawczymi dzieci lub uczniów i rozwiązywania ich we współpracy z rodziną i otoczeniem. Potrafi dokonać diagnozy rozwoju dziecka od lat trzech.

Absolwent posiada przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne.

Wiedza

Student zdobywa wiedzę ogólną o charakterze nauk humanistycznych, zdobywa profesjonalne przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne, metodyczne i merytoryczne; potrafi dokonać diagnozy rozwoju dziecka; nabywa umiejętności projektowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, do prowadzenia pracy indywidualnej i zespołowej, poznaje nowoczesne formy współpracy z rodzicami; posiada kompetencje do rozwojowego działania na rzecz dzieci ich nauczania i kształcenia.

Umiejętności

Student nabywa umiejętności w zakresie m. in.: obserwacji sytuacji i zadań pedagogicznych, projektowania i prowadzenia działań pedagogicznych, wykorzystywania w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grup.

Praca

Absolwent może pracować w przedszkolu oraz w klasach I – III Szkoły podstawowej.