Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Student zdobywa zawód nauczyciela wychowania przedszkolnego i klas I – III oraz uzyskuje podstawowe umiejętności plastyczne w dziedzinie rysunku, grafiki, rzeźby i malarstwa; posiada umiejętność gry na instrumencie, poznaje historię muzyki oraz podstawowe zasady poprawnej emisji głosu; nabywa podstawową wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki małego dziecka.

Wiedza

Student zdobywa wiedzę ogólną o charakterze nauk humanistycznych, zdobywa profesjonalne przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne, metodyczne i merytoryczne; posiada opanowaną metodykę realizowania obszarów edukacji: polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, technicznej, plastycznej, muzycznej i fizycznej; zna specyfikę kształcenia zintegrowanego w klasach I – III szkoły podstawowej; potrafi dokonać diagnozy rozwoju dziecka; nabywa umiejętności projektowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, do prowadzenia pracy indywidualnej i zespołowej, poznaje nowoczesne formy współpracy z rodzicami; posiada kompetencje do rozwojowego działania na rzecz dzieci ich nauczania i kształcenia w okresie wczesnego dzieciństwa (od 3 lat).

Umiejętności

Student nabywa umiejętności w zakresie m. in.: obserwacji sytuacji i zadań pedagogicznych, projektowania i prowadzenia działań pedagogicznych, wykorzystywania w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grup.

Praca

Absolwent może znaleźć pracę jako nauczyciel klas I – III, w świetlicach szkolnych, placówkach kulturalno-oświatowych.