Pedagogika

Zastanawiamy się w życiu - kim być, jakim być?

Pedagogika pozwala nam poznać ideały i zasady szlachetnego życia. Rozpoznać istotne problemy współczesnego człowieka, podjąć próbę ich rozwiązania. Studiując pedagogikę możemy uzyskać wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań opiekuńczych i wychowawczych, do wspieraniarozwoju każdego człowieka, zarówno tego szczególnie utalentowanego, jak i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Możemy wpływać na teraźniejszość jak i projektować przyszłość.

Jerzy Niemiec, prof. zw. dr hab., profesor wykładowca w NWSP w Białymstoku

Wiedza

Student zdobywa wiedzę ogólną o charakterze nauk humanistycznych (w tym historii, filozofii i wiedzy o kulturze) i społecznych w systemie nauk, zna miejsce pedagogiki w systemie nauki i jej relacji do innych nauk, zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródło oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

Umiejętności

Student nabywa umiejętności w zakresie m. in.: potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę związaną z wybraną sferą działalności pedagogicznej korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii, potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych.

Praca

Absolwent może znaleźć pracę (w zależności od wybranej specjalności) m. in. ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych.

Specjalności

1 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (POW)

  • specjalność studiów niestacjonarnych I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) na kierunku Pedagogika
  • przygotowuje do pracy w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, domach dziecka, świetlicach szkolnych, internatach, świetlicach terapeutycznych, bursach szkolnych, ośrodkach pomocy pedagogicznej dla dzieci i rodziców, organizacjach społecznych
  • absolwent specjalności POW posiada dobre przygotowanie teoretyczne z zakresu pedagogiki ogólnej, opiekuńczej, społecznej, specjalnej, resocjalizacyjnej; potrafi zastosować wiedzę z zakresu dydaktyki i teorii wychowania, psychologii wychowawczej, społecznej i klinicznej, socjologii wychowania i innych nauk społecznych; poznaje podstawową wiedzę z zakresu prawa, które pozwoli mu na prawidłową ocenę sytuacji prawnej wychowanka jak i prowadzenie instytucji oświatowych, opiekuńczych lub wychowawczych
  • absolwent przygotowany jest do zakładania nowatorskich form opieki i wychowania dzieci i młodzieży – dostosowanych do istniejących obecnie potrzeb społecznych; potrafi dokonać diagnozy rozwoju dziecka i na tej podstawie opracować indywidualny program zajęć rozwijających w zależności od poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego wychowanka

2 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia II stopnia)

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek przygotowujący do pracy w: przedszkolu jako wychowawca, w szkole podstawowej jako nauczyciel klas I – III, w świetlicach szkolnych, placówkach kulturalno-oświatowych.
  • Absolwent zdobywa profesjonalne przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne, metodyczne i merytoryczne; posiada opanowaną metodykę realizowania obszarów edukacji: polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, technicznej, plastycznej, muzycznej i fizycznej; zna specyfikę kształcenia zintegrowanego w klasach I – III szkoły podstawowej; potrafi dokonać diagnozy rozwoju dziecka; nabywa umiejętności projektowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, do prowadzenia pracy indywidualnej i zespołowej, poznaje nowoczesne formy współpracy z rodzicami; posiada kompetencje do rozwojowego działania na rzecz dzieci ich nauczania i kształcenia w okresie wczesnego dzieciństwa (od 3 lat).
  • Student zdobywa zawód nauczyciela wychowania przedszkolnego i klas I – III oraz uzyskuje podstawowe umiejętności plastyczne w dziedzinie rysunku, grafiki, rzeźby i malarstwa; posiada umiejętność gry na instrumencie, poznaje historię muzyki oraz podstawowe zasady