Psychologia

Dlaczego warto studiować Psychologię?

Nie wiem czy jest coś bardziej pasjonującego, zadziwiającego niż ludzie. Każdemu z nas wydaje się, że dużo o nich wie, bo sam jest człowiekiem. Studia psychologiczne pozwalają odkryć, że to niezupełnie tak. One pozwalają zdobyć solidną wiedzę o człowieku, o jego słabościach, siłach i możliwościach, o wielu tajemnicach życia społecznego. Uważam, że warto zdobyć tę wiedzę, rozwijać ją, a w szczególności nauczyć się ją wykorzystywać, żeby profesjonalnie radzić ludziom, pomagać, móc razem z nimi przewidywać. A w wielu miejscach i dziedzinach życia psychologów ciągle brak.

Ewa Drozda-Senkowska, prof. zw. dr hab. psychologii społecznej na Uniwersytecie Paris Descartes, profesor wykładowca w NWSP w Białymstoku

Wiedza

Student zdobywa wiedzę ogólną z zakresu psychologii zorientowaną na zastosowaną na zastosowanie praktyczne, posiada również poszerzoną wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii i nauk bezpieczeństwa.

Umiejętności

Student nabywa umiejętności w zakresie m. in.: stosowania technik komunikowania się i negocjacji, samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów wykorzystując pogłębione umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowanie profesjonalnych działań.

Praca

Absolwent może znaleźć pracę (w zależności od wybranej specjalności) m. in w szpitalu (na różnych oddziałach), poradniach, ośrodkach interwencyjnych, szpitalu psychiatrycznym; w szkole lub przedszkolu, domu starców, domu dziecka; w firmie jako specjalista ds. personalnych, specjalista ds. HR-u lub zarządzania zasobami ludzkimi, w sądzie, policji, więzieniach, wojsku.

Specjalności

1 Psychologia społeczna (PS)

  • Absolwenci specjalności Psychologia społeczna przygotowani będą do podejmowania działań wykorzystujących techniki psychologiczne i socjologiczne przy badaniu problemów dotyczących kształtowania się i zmiany postaw, wpływu społecznego, atrakcyjności interpersonalnej, organizacji i funkcjonowania grup społecznych
  • Studenci zostaną zapoznani z podstawowymi dyscyplinami psychologii, a także z naukami podstawowymi (filozofia, logika, metodologia); zdobywać będą wiedzę z zakresu wpływu społecznego, technik manipulacji społecznej, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, technik perswazji
  • Przygotowuje do pracy w: przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, firmach konsultingowych, agencjach reklamy i public relations, w ośrodkach badań opinii publicznej i rynku, agencjach doradztwa personalnego, działach informacji i komunikacji, działach personalnych

2 Psychologia kliniczna (PK)

  • Studenci specjalności Psychologia kliniczna zdobędą wiedzę w zakresie wpływu czynników psychologicznych na ogólny stan zdrowia człowieka, ich
  • Znaczeniu w powstawaniu chorób oraz roli, jaką odgrywają w kształtowaniu zachowania chorych ludzi oraz wpływu stanu zdrowia na samopoczucie psychiczne, wiedzę w zakresie rozpoznawania psychologicznych i społecznych czynników ryzyka zaburzeń somatycznych i psychicznych, pomagania w ich minimalizowaniu oraz uczenia zdrowych sposobów radzenia sobie z problemami życiowymi
  • Program Psychologii klinicznej pozwala na zdobycie umiejętności zawodowych w zakresie metod wsparcia pacjentów somatycznych, technik psychoterapeutycznych we wspomaganiu leczenia chorób, budowania pozytywnych emocji, radzenia sobie ze stresem, poczucia kontroli i własnej skuteczności w walce z chorobą
  • Przygotowuje do pracy w: szpitalach, ośrodkach rehabilitacji, poradniach zdrowia psychicznego, prywatnych praktykach psychologicznych, sztabach interwencji kryzysowej, telefonach zaufania, ośrodkach dla uzależnionych, ośrodkach opieki społecznej, poradniach przedmałżeńskich, centrach pomocy rodzinie