Studia podyplomowe

Wymagane dokumenty

 1. Podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)
 2. Kserokopia dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (część A i B- suplementu)- oryginał do wglądu
 3. 1 fotografia legitymacyjna
 4. Potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wpisowego w wysokości 200 zł

Dokumenty należy składać osobiście. W innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego. O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów".

Studia podyplomowe

Z zakresu pedagogiki:

 • Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Asystent rodziny
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Terapia zajęciowa
 • Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Arteterapia
 • Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu

Z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego:

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kryminologia z elementami kryminalistyki

Z zakresu psychologii:

 • Psychologia biznesu i zarządzania
 • Negocjacje i mediacje
 • Psychologia kryzysu i interwencji
 • Seksuologia kliniczna

W sprawach rekrutacji można kontaktować się:

Kierownik studiów podyplomowych: