3 czerwca, 2020

Komunikat Prorektora do spraw studenckich i kształcenia W SPRAWIE OBRON PRAC DYPLOMOWYCH

Komunikat

Prorektora do spraw studenckich i kształcenia

Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

z dnia 02.06.2020 r.

w sprawie obron prac dyplomowych

 

  1. Warunkiem dopuszczenia do obrony prac dyplomowych:

– uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych w planie studiów;

– odbycie praktyk zawodowych (poprzez złożenie dzienniczka praktyk) zgodnie z Regulaminem praktyk;

– dokonanie bieżących i zaległych opłat czesnego, rozliczenie się z biblioteką (karta obiegowa);

  1. Przygotowanie pracy do sprawdzenia w JSA:

praca studenta powinna zostać sprawdzona przez Promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) w terminie 15 czerwca 2020 r. Sprawdzoną pracę należy złożyć w Rektoracie w dwóch egzemplarzach łącznie z następującymi dokumentami:

– wydruk dwustronny zgodny w wersją w JSA zszytą, w oprawie miękkiej, w formie elektronicznej na płytkach CD- 2 egz.- najlepiej całą pracę w jednym dokumencie wgraną w formie PDF i Word

– płyty należy podpisać (imię i nazwisko studenta, nr albumu, tytuł pracy dyplomowej, imię i nazwisko promotora z tytułem naukowym);

  1. Pozostałe dokumenty do złożenia:

Druki do pobrania ze strony internetowej:

– dwa egzemplarze oświadczenia Nr 1 i Nr 2 wypełnione i podpisane

– ankieta do Biura Karier

– karta obiegowa

– 4 zdjęcia do dyplomu 4,5×6,5 (podpisane nr albumu)

– zwrot legitymacji przy odbiorze dyplomu

– zwrot pobranego klucza do szatni

  1. Złożoną pracę z dokumentacją należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie uczelni w terminem 14 dni przed wyznaczonym terminie egzaminu dyplomowego

 

 Uwaga studenci:

– W przypadku braku przystąpienia do obrony w I terminie wyznacza się II termin w m-cu IX 2020 r. W tej sprawie należy złożyć wniosek o przesunięcie terminu obrony do Prorektora d/s. studenckich i kształcenia (druk do pobrania na stronie internetowej)

– Student może uzyskać warunkowe zaliczenie roku z seminarium dyplomowego, jeżeli do 15 września 2020 r. złoży wniosek do Prorektora o warunek. Warunek z seminarium jest płatny jednorazowo 900 zł.

– W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej lub magisterskiej w wyznaczonym terminie lub odrzucenie jej w wyniku negatywnej oceny zawartej w Raporcie JSA z dniem 1.X.2020 r. student zostaje skreślony z listy studentów.

– Uprzejmie prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail.

 

Prorektor

d/s. studentów i kształcenia

dr Łukasz Twarowski