26 października, 2020

Komunikat Rektora w sprawie realizacji praktyk studenckich za r.ak. 2019/2020 oraz w r.ak. 2020/2021.

Komunikat Rektora

Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

z dnia 31.08.2020 r.

 w sprawie realizacji praktyk studenckich za r.ak. 2019/2020 oraz w r.ak. 2020/2021.

  1. Nieodbyte praktyki zawodowe w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021 na wszystkich kierunkach studiów, zgodnie z planem studiów w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, ulegają przesunięciu na rok akademicki 2021/2022, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

2. W przypadku studentów ostatniego roku studiów w roku akademickim 2020/2021 nieodbyte praktyki zawodowe na wszystkich kierunkach studiów, zgodnie z planem studiów w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, ulegają przesunięciu z semestru zimowego na semestr letni.

3. W przypadku studentów ostatniego semestru studiów na wszystkich kierunkach studiów w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, którzy z powodu panującej pandemii nie mieli możliwości osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się dla danych praktyk zawodowych, wprowadza się możliwość odbycia praktyk w formie zajęć symulowanych, również w formie zdalnej.

4. Niezależnie od postanowień z punktu 3 Rektor może wyrazić zgodę również innym studentom na skrócenie czasu trwania praktyk i osiągnięcie efektów uczenia się w sposób alternatywny np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub symulacji, również w sposób zdalny (w zakresie całości albo części praktyk zawodowych).

5. Jeżeli w ramach zrealizowanej do tej pory praktyki, opiekun praktyk oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, można ją uznać za zaliczoną – podanie w tym przedmiocie składa się do Rektora z odpowiednią opinią opiekuna praktyk.

 Rektor

dr Marek Jasiński, prof. NWSP