7 czerwca, 2021

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 „Uczelnia dostępna III” dotyczącego realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu

nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21

„Uczelnia dostępna III”

dotyczącego realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

 

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku (dalej NWSP) jako wnioskodawca w konkursie POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przygotowanego w odpowiedzi na w/w konkurs.

Nabór prowadzony jest w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431  z późń. zm.) i dotyczy podmiotu spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Wnioskodawcą będzie uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji. Szczegółowe kryteria dotyczące podmiotów uprawnionych do udziału w naborze opisane są w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

 

I. Cel partnerstwa:

Głównym celem naboru jest wyłonienie partnera, który będzie aktywnie współpracował przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz przy realizacji projektu. Partnerstwo ma na celu wniesienie do projektu wartości dodanej dzięki współpracy z podmiotem, który posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie zwiększania dostępności edukacji na poziomie szkoły wyższej pośród osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, co w konsekwencji przyczyni się do znacznego podniesienia jakości merytorycznej rezultatów osiągniętych w ramach projektu.

 

II. Wstępny zakres tematyczny projektu:

 1. Opracowanie i wdrożenie procedur zapewniających szeroko rozumianą poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym: architektoniczną, cyfrową, informacyjną, dostępność procesu kształcenia, dostępność procesu rekrutacji.
 2. Stworzenie stanowiska Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami.
 3. Inwestycje budowlane, windy, podesty, podjazdy i inne rozwiązania technologiczne umożliwiające studentom z niepełnosprawnością pełny udział w zajęciach charakterystycznych dla uczelni.
 4. Ułatwienia w zakresie nawigacji osób niepełnosprawnych w przestrzeni architektonicznej i budynkach NWSP.
 5. Przeprowadzenie szkoleń i kursów (również on-line) podnoszących ogólną świadomość na temat niepełnosprawności dla pracowników NWSP.
 6. Rozwinięcie zaplecza technologicznego celem wsparcia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

 

Powyższe działania zostaną ujęte we wniosku o dofinansowanie w całości lub w części. Do koncepcji projektu dodane mogą zostać nowe, niewymienione powyżej działania, również zaproponowane przez partnera projektu a wpisujące się w cel projektu.

NWSP planuje przystąpienie do projektu w ramach ścieżki MINI opisanej w „Modelach wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. NWSP zastrzega ponadto, że podział zadań we wniosku o dofinansowanie zostanie opracowany na etapie wspólnej pracy nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. Wstępny termin realizacji projektu od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022. Termin ten może ulec zmianie z zastrzeżeniem, że okres realizacji projektu nie może wykraczać poza datę 31 października 2023r.

 

III. Do zadań partnera należeć będzie m.in.:

 1. Współpraca przy przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz przy zarządzaniu projektem wyłonionym do dofinansowania.
 2. Opracowanie standardów wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu wiedzy o niepełnosprawności dla kadry NWSP.
 4. Opracowanie i wdrożenie autorskich rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnościami.
 5. Promocja i informowanie o projekcie.
 6. Inne elementy, które mogą zostać ustalone na etapie negocjacji oraz pracy nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie oraz na etapie realizacji projektu.

 

IV. Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełnią następujące wymagania:

 1. Oferent jest podmiotem zarejestrowanym i działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Oferent nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.)).
 3. Oferent nie zalega z należnościami publiczno-prawnymi.
 4. Oferent jest podmiotem działającym na rzecz zwiększania dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, mający co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w tym obszarze. Poprzez działalność na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami należy rozumieć taką działalność, która jest skierowana do ogółu osób ze szczególnymi potrzebami. Oznacza to, że Oferentem nie może być instytucja, organizacja lub fundacja działająca wyłącznie na rzecz osób z konkretną wskazaną niepełnosprawnością, np. z dysfunkcją słuchu, wzroku, ruchu itd.
 5. Oferent zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know-how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjno-technicznych, którymi dysponuje w celu realizacji działań w projekcie.
 6. Oferent złoży oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy partnerem a NWSP.

 

V. Oferty muszą zostać sporządzone w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać między innymi:

 1. Informację dotyczącą zgodności działalności Oferenta z celami partnerstwa.
 2. Informację na temat wkładu Oferenta w realizację projektu w tym, informacje o potencjale kadrowym, technicznym i finansowym, możliwym do zaangażowania na rzecz przygotowania i realizacji projektu oraz opis wkładu Oferenta w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu.
 3. Opis działań możliwych do zrealizowania przez Oferenta w ramach projektu – krótki opis koncepcji realizacji zadań w ramach projektu oraz informacje na temat spełniania wymagań i kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu.
 4. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta.
 5. Dokumenty stwierdzające umocowanie osób reprezentujących Oferenta.
 6. Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi.
 7. Oświadczenie, że Oferent nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

 

VI. Przy wyborze partnera oceniane będą:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. (TAK/NIE)
 2. Oferent nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). (TAK/NIE)
 3. Oferent nie zalega z należnościami publiczno-prawnymi. (TAK/NIE)
 4. Brak powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy partnerem a Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku. (TAK/NIE)
  Oferta niespełniająca któregokolwiek z powyższych warunków zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.
 1. Doświadczenie w prowadzeniu działalności polegającej na zwiększaniu dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W liczbie lat doświadczenia uwzględnia się lata kalendarzowe w których Oferent prowadził działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami rozumianą jako realizacja projektów finansowanych ze środków publicznych, których uczestnikami były te osoby lub realizację usług zamawianych przez inne instytucje.
  a. Do 3 lat – 1 pkt;
  b. od 3 do 5 lat – 3 pkt.;
  c. od 5 do 9 lat – 4 pkt.;
  d. 10 i więcej lat – 5 pkt.;
 2. Doświadczenie we współpracy ze szkołami wyższymi polegającej na zwiększaniu dostępności szkolnictwa wyższego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Uwzględnić należy liczbę uczelni, z którymi Oferent współpracuje/współpracował na podstawie zawartych pomiędzy Oferentem a uczelnią umów/ porozumień.
  a. Do 2 uczelni – 4 pkt;
  b. 3 – 5 uczelni – 6 pkt;
  c. Powyżej 5 uczelni – 10 pkt;
 3. Doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami współfinansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy:
  a. za każdy projekt zrealizowany ze środków publicznych jako lider – 2 pkt.;
  b. za każdy projekt zrealizowany ze środków publicznych jako partner – 1 pkt; maksymalnie 10 punktów;
 4. Koncepcje realizacji zadań przez kandydata na partnera (liczba zaproponowanych działań i jakość opisu, innowacyjność). W zakresie niniejszego kryterium NWSP może przyznać Oferentowi od 0 do 25 punktów.

 

VII. Wybór partnera podlegać będzie poniższej procedurze:

 1. Komisja dokona oceny dokumentów złożonych przez kandydatów na partnera.
 2. Spośród nadesłanych ofert wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz uzyska najwyższą liczbę punktów.
 3. Lider partnerstwa zastrzega sobie możliwość negocjacji z kandydatem na partnera.
 4. Informacja o wyborze partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Internetowej: www.nwsp.bialystok.pl

 

VIII. Składanie ofert:

Ofertę (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikiem) należy składać w siedzibie Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku (Al. Jana Pawła II 91, 15-703 Białystok, w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30, sobota w godzinach 08:00-16:00) osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej lub usług kurierskich (decyduje data wpływu dokumentu do jednostki).

 

 1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Al. Jana Pawła II 91,

15-703 Białystok

Z dopiskiem

„Wybór Partnera do projektu w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21

„nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert”

 1. Termin nadsyłania ofert upływa 28.06.2021 r. o godz. 15:30.
 2. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku nie odpowiada za niewłaściwe zaadresowanie koperty przez Oferenta i tym samym niedotrzymanie przez Oferenta terminu składania ofert.
 3. Oferty przesyłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
 4. Wszystkie składane dokumenty powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
 5. Po upływie terminu składania ofert komisja konkursowa niezwłocznie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert.
 6. W przypadku nieprzedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów NWSP może wezwać Oferenta do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 2 dni. Nie złożenie dokumentów lub wyjaśnień we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 7. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 8. Oferenci, którzy złożą ofertę niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej.
 9. Z wybranym podmiotem Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku podpisze porozumienie o partnerstwie (zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), które będzie obowiązywało do dnia zawarcia umowy partnerskiej.
 10. Umowa Partnerska zostanie określi w szczególności: przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, zakres i formę udziału lidera i partnera w projekcie, sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez partnera, sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron umowy oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnych z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
 11. W sytuacji niewyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o partnerstwie, lub umowy partnerskiej przez wybranego Oferenta, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.

X. Postanowienia końcowe:

 1. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku zastrzega sobie prawo do:
 2. poproszenia Oferenta o przedstawienie dodatkowych informacji, dokumentów i wyjaśnień,
 3. unieważnienia naboru na każdym etapie – bez wyboru oferty, bez podania przyczyn,
 4. zawieszenia naboru na każdym etapie – bez podania przyczyn,
 5. dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnera w trakcie trwania naboru,
 6. przedłużenia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia naboru,
 7. wyboru jednego podmiotu do pełnienia funkcji Partnera,
 8. podania do publicznej wiadomości na stronie: nwsp.bialystok.pl,
 9. informacji o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera.
 10. W przypadku unieważnienia naboru NWSP nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany wzięciem udziału w niniejszym naborze, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania oferty. Dokumenty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Partnera nie będę odsyłane do Oferentów.
 11. Prowadzony nabór nie jest zobowiązaniem do podpisania porozumienia ani umowy.
 12. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE oraz podpisania umowy z Instytucją Ogłaszającą Konkurs 03.05.00-IP.08-00-DOS/21.
 13. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie: https://www.gov.pl/web/ncbr/uczelnia-dostepna-iii
 14. Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować drogą elektroniczną na adres: nwsp@nwsp.bialystok.pl

 

 

ZAŁĄCZNIK-FORMULARZ ZGŁOSZENIA PARTNERA DO PROJEKTU