Stypendia

Pomoc materialna studentom NWSP

Próg dochodowy aby otrzymać stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 wynosi 1000,00 zł netto

Stypendium socjalne

Przyznawane jest na wniosek studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o to świadczenie ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, z tym że miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta nie może być większa niż suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Jest przyznawane studentom studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby studiowanie lub znaczenie je utrudniał. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta, który oceniany jest według kryteriów dotyczących przyznania stypendium socjalnego.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Przyznawane jest na wniosek studenta. Ubiegając się o to świadczenie student winien przedłożyć w uczelni orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument na równi traktowane z tym orzeczeniem (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych - Dz. U. nr 123 poz.776, z późn. zm.)

Zapomoga

Może być przyznawana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen. O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów i zaliczył kolejny rok studiów.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w regulaminie stypendiów.