Stypendia - dokumenty do pobrania

Stypendium socjalne

Prosimy o podawanie we wnioskach numeru konta bankowego

Dla wszystkich zainteresowanych składających wniosek po raz pierwszy w roku ak. 2022/2023 :

 1. Wniosek
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – za rok 2021 - dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na wspólnym zaświadczeniu dla małżeństwa muszą być wyodrębnione kwoty dla każdego z małżonków, a nie tylko suma kwot).
 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z 2021r. - osoby do 26. roku życia, które nie podlegały opodatkowaniu.
 4. PIT-y za rok 2021 od płatników (np. PIT-11 z firmy w której dana osoba była zatrudniona, PIT 40A/11A z ZUS - w przypadku emerytury, renty, zasiłku chorobowego, PIT z Powiatowego Urzędu Pracy - w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych, PIT-B - osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2021 r.
 5. Zaświadczenie (z ZUS-u, KRUS-u, zakładu pracy) wszystkich członków rodziny, którzy osiągnęli dochód o wysokości pełnej 9% składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2021 (nie jest potrzebne, gdy dochód brutto wynosi "zero", jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jest dochodem "utraconym" lub niepodlegającym opodatkowaniu - np. z gospodarstwa rolnego, gdy na PIT - 11/11A/40A kwota składki zdrowotnej równa jest 0 zł.)
 6. Zaświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów (np. zaświadczenie o dochodzie miesięcznym netto w przypadku zgłoszenia dochodu uzyskanego).
 7. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (za rok 2021) dotyczy studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 8. Zaświadczenia o uczęszczaniu do szkół lub szkół wyższych rodzeństwa lub dzieci studenta, które nie ukończyły 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia - zaświadczenie powinno zawierać datę urodzenia dziecka, w przeciwnym razie konieczny jest inny dokument potwierdzający wiek)
 9. Kopia aktu urodzenia lub inny dokument potwierdzający posiadanie rodzeństwa lub dzieci w wieku przedszkolnym lub młodszych (oryginał do wglądu celem uwierzytelnienia).
 10. Kopia aktu małżeństwa (oryginał do wglądu).
 11. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczenia na innym kierunku studiów x 2 szt.
 12. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.
UWAGA!

Studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty 600,00 zł, zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.

Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

W przypadku niedołączenia do wniosku ww. zaświadczenia należy podać przyczyny niedołączenia zaświadczenia oraz wskazać i udokumentować źródła utrzymania rodziny - wzór oświadczenia (załącznik nr 6). Fakt złożenia oświadczenia wyjaśniającego NIE OZNACZA, ŻE STYPENDIUM ZOSTANIE PRZYZNANE, zależeć będzie to od złożonych wyjaśnień i oceny sytuacji przez komisję

W przypadku uzyskiwania dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych z działalności gospodarczej

  Dokumenty wymienione w pkt. 1 - 12

W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego:

Dokumenty wymienione w pkt. 1 - 12 oraz:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych w roku 2021. Jeżeli gospodarstwo rolne leży na terenie więcej niż jednej gminy lub należy do kilku osób w rodzinie pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym należy przedstawić komplet zaświadczeń dokumentujących ten stan rzeczy.
 2. Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 3. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 4. Zaświadczenie z KRUS o wypłaconych zasiłkach chorobowych w roku 2021.

W przypadku uzyskiwania dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa):

Dokumenty wymienione w pkt. 1 - 12 oraz zaświadczenie z US zawierające:

 • formę opłaconego podatku
 • wysokość przychodu
 • stawkę podatku
 • wysokość opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego:

Dokumenty wymienione w pkt. 1 - 12 oraz:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych w roku 2021. Jeżeli gospodarstwo rolne leży na terenie więcej niż jednej gminy lub należy do kilku osób w rodzinie pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym należy przedstawić komplet zaświadczeń dokumentujących ten stan rzeczy.
 2. Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 3. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 4. Zaświadczenie z KRUS o wypłaconych zasiłkach chorobowych w roku 2021.

Dokumenty wymienione w pkt. 1 - 12 oraz:

Dokumenty wymienione w pkt. 1 - 12 oraz zaświadczenie z US zawierające:

Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, nie otrzymywanie alimentów należy udokumentować okazaniem postanowienia komornika o nieskuteczności egzekucji. W przypadku przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dostarczyć zaświadczenie o jego wysokości. W przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych należy dostarczyć oświadczenia osoby otrzymującej oraz osoby płacącej na jej rzecz alimenty dobrowolne wraz z przekazami lub przelewami pieniężnymi dokumentującymi wysokość alimentów dobrowolnych.

W przypadku utraty dochodu

Dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu. Mogą to być np. otrzymane od pracodawcy rozliczenia roczne z roku 2018 (PIT-11, PIT-8B, PIT-40), świadectwo pracy, decyzja o likwidacji działalności gospodarczej, zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie wychowawczym.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieła lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.

W przypadku uzyskania dochodu

Gdy dochód został uzyskany w roku bazowym (dochód z roku 2021 uzyskiwany był przez mniej niż 12 miesięcy) i jest nadal uzyskiwany.

Dokument określający wysokość netto dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

Gdy dochód został uzyskany po roku bazowym i jest nadal uzyskiwany

Dokument określający wysokość netto dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Pozostałe dokumenty:

 1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa lub dzieci studenta,
 2. Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 3. Kopia orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 4. Kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec jest nieznany,
 5. Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 6. Kopia odpisu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów,
 7. Kopia orzeczenia sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 8. Kopia aktu zgonu rodzica w przypadku wychowywania przez jednego z rodziców lub kopia aktu zgonu rodziców jeżeli oboje nie żyją,
 9. Kopia aktu małżeństwa studenta,
 10. Kopia aktu urodzenia dziecka/dzieci studenta,
 11. Dokument potwierdzający zmianę liczbę członków rodziny studenta (w przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na przyznane prawo do świadczeń pomocy materialnej) tj. np. urodzenie dziecka, rozwód, śmierć członka rodziny.
 12. Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku, w przypadku osób bezrobotnych.

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenta lub innym obiekcie niż dom studenta

O takie stypendium może ubiegać się student studiów stacjonarnych w trudnej sytuacji materialnej posiadający miejsce zameldowania poza Białymstokiem (min. 50 km), dla którego codzienne dojazdy na uczelnię utrudniają lub uniemożliwiają studiowanie. Osoba ubiegająca się o to stypendium musi dołączyć do wniosku :

 1. kserokopię umowy najmu mieszkania kserokopię umowy najmu mieszkania lub pokoju w Białymstoku
 2. zaświadczenie o miejscu zamieszkania na pobyt stały poza Białymstokiem
 3. oświadczenie studenta dotyczące miejsca zamieszkania (załącznik nr 8).
UWAGA!

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS/KRUS – należy złożyć oryginały.

W celu uwierzytelnienia kopii dokumentów, o których mowa powyżej należy okazać oryginały tych dokumentów.

W przypadku wysłania wniosku pocztą na kopii w/w dokumentu napisać: "Posiadam oryginał niniejszego dokumentu, potwierdzam zgodność kopii z oryginałem, zobowiązuję się do okazania oryginału komisji, jeśli zostałabym/zostałbym o to poproszony"– data, podpis.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 1. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 2. Kopie dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata)
 3. Oświadczenie studenta o nie pobieraniu świadczenia na innym kierunku studiów x 2 szt.

Zapomoga

 1. Wniosek o przyznanie zapomogi
 2. Dokumenty poświadczające trudną sytuację materialną studenta
 3. Oświadczenie studenta o nie pobieraniu świadczenia na innym kierunku studiów x 2 szt.

Stypendium Rektora

 1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora(załącznik nr 3) Wniosek składają wszyscy studenci ze średnią upoważniającą do otrzymania stypendium
 2. Oświadczenie studenta o nie pobieraniu świadczenia na innym kierunku studiów x 2 szt.