Stypendia - informacje

Uwaga
Studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty 528,00 zł, zobowiązanie są dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.

Kryterium dochodowe aby otrzymać stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 wynosi 1000,00zł (dochód brany pod uwagę - rok 2020 zaktualizowany ewentualnymi zmianami tj: utrata dochodu, uzyskanie dochodu).

Dochód z gospodarstwa rolnego 2021/2022 - 3819 zł za 1 ha.

Informacje ogólne

 • NWSP otrzymuje dotacje z MNiSW przeznaczone na pomoc materialną studentom
 • Studenci mają prawo do ubiegania się o pomoc materialną niezależnie od formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne) oraz wieku
 • stypendia przyznawane są na rok akademicki
 • Stypendia student może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy (październik – czerwiec), z wyjątkiem zapomogi, która jest świadczeniem jednorazowym i przyznawana jest dwa razy w roku akademickim
 • stypendia przyznawane są przez:
  • Komisję Stypendialną: stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi
  • Stypendia Ministra: stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe składane są za pośrednictwem Rektora
 • stypendium można otrzymać tylko na jednym kierunku i na jednej uczelni – (dotyczy wszystkich rodzajów stypendiów)
 • świadczenia pomocy materialnej (dotyczy wszystkich rodzajów stypendiów), o których mowa w art, 173 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym, nie przysługują:
  • Studentowi, który ukończył jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia;
  • Studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia i ponownie podjął studia na tym poziomie;
  • Studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia oraz kontynuuje studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego przez okres dłuższy niz trzy lata;
  • Studentowi, który już pobiera świadczenia takiego samego rodzaju na innym kierunku studiów w tej samej lub innej uczelni.
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzymać może maksymalnie 10% studentów danego kierunku studiów
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na wniosek studenta
 • przedziały dochodu na jedną osobę w rodzinie oraz przyporządkowane im wysokości stawek stypendium socjalnego ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego
 • wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w r. akademickim 2021/2022 wynosi 1000,00 zł
 • wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych za 1 ha przeliczeniowy za rok 2020 wynosi 3819 zł

Wnioski niekompletne bądź niepoprawnie wypełnione nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.