3 października, 2022

STYPENDIA- TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

S T Y P E N D I A

TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

od 8 października do 24 października 2022 r. 

  • stypendia socjalne,
  • stypendia dla osób niepełnosprawnych
  • stypendia rektora

 Wnioski można składać:

  1. poprzez wysłanie pocztą na adres uczelni :

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Al. Jana Pawła II 91, 15-703 Białystok

z dopiskiem „STYPENDIA”

  1. osobiście:
  • poniedziałek – piątek w godz.: 7:30-15:30:

w KWESTURZE

 – stypendium socjalne,

– stypendium dla osób niepełnosprawnych

w REKTORACIE

– stypendium Rektora

  • sobota w godz.: 7:45 – 15:45

w REKTORACIE

– stypendium socjalne

– stypendium dla osób niepełnosprawnych

– stypendium Rektora

 W przypadku wysłania wniosku pocztą proszę na kopiach dokumentu napisać:
„Posiadam oryginał niniejszego dokumentu, potwierdzam zgodność kopii z oryginałem, zobowiązuję się do okazania oryginału komisji, jeśli zostałabym/zostałbym o to poproszony” – data, podpis.

– W przypadku składania wniosku osobiście – oryginały dokumentów do wglądu.

– Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego – należy złożyć oryginał.

 Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów oraz druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej uczelni www.nwsp.bialystok.pl w zakładce STUDENCI >> STYPENDIA.