23 września, 2021

STYPENDIA- TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

UWAGA STUDENCI

S T Y P E N D I A

TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

do 5 października 2021 r.  – stypendia ministra Studenci, którzy zamierzają złożyć wniosek o stypendium ministra proszeni są o jak najszybszy kontakt z Rektoratem.

od 1 października do 24 października 2021 r. stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora

 

 

Wnioski można składać:

  1. poprzez wysłanie pocztą na adres uczelni :

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Al. Jana Pawła II 91, 15-703 Białystok

z dopiskiem „STYPENDIA”

  1. osobiście:
  • w KWESTURZE (poniedziałek – piątek w godz.: 7:30-15:30) – stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • w REKTORACIE (poniedziałek – piątek w godz.: 7:30-15:30 – stypendium Rektora, sobota w godz.: 8:00- 16:00 – stypendium Rektora, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych)

 

Z powodu ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  dopuszcza się składanie kopii dokumentów, które zostały pozyskane nie tylko na potrzeby wniosku, np. akty urodzenia, orzeczenie o niepełnosprawności, wyroki sądu, akty małżeństwa.

 

– W przypadku wysłania wniosku pocztą proszę na kopii w/w dokumentu napisać:
„Posiadam oryginał niniejszego dokumentu, potwierdzam zgodność kopii z oryginałem, zobowiązuję się do okazania oryginału komisji, jeśli zostałabym/zostałbym o to poproszony” – data, podpis.

 

– W przypadku składania wniosku osobiście – oryginały dokumentów do wglądu.

– Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego – należy złożyć oryginał.

 

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów oraz druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej uczelni www.nwsp.bialystok.pl w zakładce STUDENCI << STYPENDIA.