25 sierpnia, 2020

„TAK dla edukacji” projekt realizowany wraz z Fundacją OKNO NA WSCHÓD

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Partner) wraz z Fundacją OKNO NA WSCHÓD (Lider) realizuje projekt „TAK dla edukacji”

Wartość projektu 1 852 235,41 zł. Projekt jest współfinansowany w wysokości 1 759 587,16 zł ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Okres realizacji  01.07.2019r. – 31.07.2021r.

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi, powiat hajnowski, woj. podlaskie

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej poprzez kompleksowy program wsparcia, obejmujący m.in.:

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych (przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki), języków obcych (jęz. angielski, jęz. rosyjski)

– zajęcia rozwijające zdolności uczniów – zajęcia konstrukcyjne „Misja Robotyka”, koła zainteresowań (modelarskie, informatyczne, matematyczne, z jęz. angielskiego, z jęz. rosyjskiego, z jęz. francuskiego, przyrodnicze, biologiczne, geograficzne, chemiczne, fizyczne)

– realizację projektów edukacyjnych – „Cztery pory roku”, „Nie przeminęło z wiatrem”, „Poligloci”

– zajęcia kształtujące kluczowe kompetencje i właściwe postawy – „Warsztaty efektywnego uczenia się”, „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”, „Akademia SMART”

– wyjazdy edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych (Warszawa, Trójmiasto, Białystok)

– indywidualne podejście do uczniów – zajęcia kierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z oligofrenopedagogiki, indywidualne zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczna),

– indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym

– wakacyjny obóz edukacyjno-naukowy, obóz językowy

– szkolenia i studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej

– szkolenia z zakresu wykorzystania Podlaskiej Platformy Edukacyjnej

W ramach projektu w sierpniu 2019 roku:

– zbudowano nową sieć Wi-Fi z pełnym oprzyrządowaniem i oprogramowani na kwotę 80 250,00 zł

– utworzono lub doposażono pracownie szkolne w sprzęt (43 laptopy, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, 5 tablic interaktywnych, 5 projektorów, 4 odtwarzacze CD) na kwotę 152 294,91 zł

– zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia planowanych zajęć dla uczniów na kwotę 342 150,00 zł

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Partner) przeprowadzi szkolenia dla kadry pedagogicznej w zakresie:

Moduł 1 Uczeń – cyfrowy tubylca w świecie multimedialnym

Moduł 2 Razem czy osobno – uczeń w świecie komunikacji  i współpracy z innymi

Moduł 3 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – indywidualizacja podstawą rozwijania zdolności i zainteresowań

Moduł 4 – Uczeń – kreator świata i siebie. Od kreatywności do innowacyjności, od pomysłu do przedsiębiorczości.

Moduł 5 Uczeń – Badacz i eksperymentator w doświadczaniu i rozumieniu świata przyrody i matematyki