3 października, 2020

Termin i sposób składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2020/2021:

 

  • do 5 października 2020 r.  – o stypendia ministra
    Studenci, którzy zamierzają złożyć wniosek o stypendium ministra proszeni są o jak najszybszy kontakt z Rektoratem.

 

  • od 5 października do 31 października 2020 r. – o stypendia socjalne, o stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o stypendia rektora

 

Uaktualnione informacje o stypendiach na rok akademicki 2020/2021 oraz Regulamin świadczeń będą dostępne na stronie na początku października b.r.

Wnioski można składać:

  1. poprzez wysłanie pocztą na adres uczelni :

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Al. Jana Pawła II 91, 15-703 Białystok

    z dopiskiem „STYPENDIA”

  1. osobiście:
  • w Kwesturze (poniedziałek – piątek w godz.: 8:00-15:00)- stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • w Rektoracie (poniedziałek – piątek w godz.: 8:00-15:00- stypendium rektora, sobota w godz.: 8:00- 16:00- stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych)

 

Z powodu ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  dopuszcza się składanie kopii dokumentów, które zostały pozyskane nie tylko na potrzeby wniosku, np. orzeczenie o niepełnosprawności, akty urodzenia. wyroki sądu, akty małżeństwa.

* W przypadku wysłania wniosku pocztą proszę na kopii takiego napisać:
„Posiadam oryginał niniejszego dokumentu, potwierdzam zgodność kopii z oryginałem, zobowiązuję się do okazania oryginału komisji, jeśli zostałabym/zostałbym o  to poproszony” – data, podpis.

* W przypadku składania wniosku osobiście – oryginał do wglądu.

* Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego – należy złożyć oryginał.