Czasopismo "Zagadnienia społeczne"

Czasopismo "Zagadnienia Społeczne" powstaje po 18 latach funkcjonowania Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w przestrzeni publicznej Białegostoku. Dorobek wydawnictwa NWSP jest znaczący i obejmuje kilkadziesiąt pozycji naukowych. W ostatnim czasie oferta edukacyjna NWSP wzbogaciła się o nowe kierunki studiów - psychologię i bezpieczeństwo wewnętrzne, powstała więc potrzeba stworzenia płaszczyzny dla wymiany poglądów i wyników badań z obszaru dyscyplin naukowych, będących przedmiotem studiów na tych kierunkach.

Wychodząc z propozycją czasopisma naukowego "Zagadnienia Społeczne" Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna postanowiła włączyć się do dyskusji nad globalnymi i lokalnymi problemami społecznymi, zagrożeniami oraz nad przeciwdziałaniem. Zadaniem pisma jest prezentacja i popularyzacja osiągnięć twórców i badaczy, wspierających ogólną polemikę nad jakością współczesnego życia na płaszczyźnie pedagogiki, psychologii i nauk o bezpieczeństwie. Czasopismo jest także zorientowane na problemy, doświadczenia i spostrzeżenia zawodowe praktyków. Jest to bowiem sposób, by kreować różne spojrzenia na zagadnienia społeczne, w tym zagrożenia we współczesnym świecie, poszerzać perspektywy ich oglądu i przybliżać różne, często odmienne stanowiska.

Rada Redakcyjna zaprasza ludzi nauki ale także praktyków do publikowania na łamach czasopisma "Zagadnienia Społeczne".


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Zagadnienia Społeczne (ISSN: 2353-7426, 2353-7426)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021.
Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2021 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021.
ICV 2021 = 77.55
Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2021
https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml
oraz w Paszporcie czasopisma 
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=26723&lang=pl

Zobacz stronę czasopisma