Erasmus+

O programie Erasmus+

Erasmus charter for higher edycation - link

Program Erasmus został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego Socrates (już zakończonego), a od roku 2006/2007 jest częścią kompleksowego programu unijnego w dziedzinie edukacji - „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme).

Do kogo skierowany jest program?

Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe skierowany jest przede wszystkim do szkół wyższych, ich studentów i pracowników. Wspiera współpracę międzynarodową uczelni, promuje mobilność pracowników uczelni, umożliwia studentom wyjazdy za granicę na studia i praktyki, stwarza szkołom wyższym liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Niektóre działania są otwarte także dla instytucji nieakademickich, np. przedsiębiorstw, organizacji czy placówek badawczych współpracujących z uczelniami.

„Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020”

Na wniosek Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej została przyznana naszej uczelni „Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020” ( Erasmus Charter for HigherEducation 2014-2020 – ECHE) , która uprawnia do dofinansowania wszystkich działań w ramach programu Erasmus+. Jest ona równocześnie zobowiązaniem NWSP do przestrzegania wszystkich zawartych w niej zasad, a także do realizacji postanowień „Deklaracji Polityki Erasmusa 2014-2020”

W ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo Wyższe możliwe są wyjazdy:

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

 • Studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni lub w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (SMS);
 • Kadry naukowo-dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na zagranicznych uczelniach (STA);
 • wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (STT).
Wyjazdy - Więcej informacji

ERASMUS+ w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

 • Zintegrowany, bardziej dostępny program
 • Koncentrację na umiejętnościach pod kątem przyszłego zatrudnienia
 • Nowe możliwości ulepszenia procesów nauczania i uczenia się
 • Nowe partnerstwa między światem edukacji i pracy
Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia - Więcej informacji

Priorytety

Edukacja formalna i nieformalna

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Współpraca międzysektorowa

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Zagraniczna mobilność

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Wspieranie imprez sportowych

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Dyżury Biura Erasmus+

 • Czwartki

  9:00 - 15:00

 • Budynek Rektoratu (Al. Jana Pawła 91),
  pokój 201 – w dniach dyżurów

Koordynator Programu Erasmus w NWSP

Uczelnie partnerskie

W latach 2014 - 2020 NWSP w Białymstoku ma podpisane w ramach programu Erasmus+ umowy z następującymi uczelniami: (nazwa uczelni, nazwisko koordynatora i adres e-mail)