Wyjazdy

Wyjazdy studentów

Jesteś studentem/studentką Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku i myślisz o studiach za granicą? Sprawdź, krok po kroku, jak zrealizować swój udział w programie Erasmus+.

 1. Zapoznaj się z ogólnymi informacjami dotyczącymi mobilności w ramach programu Erasmus+, ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NWSP W BIAŁYMSTOKU NA CZĘŚCIOWE STUDIA ZA GRANICĄ (SMS) oraz listą UCZELNI PARTNERSKICH NWSP wraz z ich ofertą edukacyjną udostępnioną na podanych przy nazwach uczelni stronach internetowych.
 2. Wypełnij WNIOSEK WYJAZDOWY SMS i złóż go w biurze programu Erasmus+ lub skontaktuj się z uczelnianym koordynatorem w celu uzyskania pomocy w wyborze uczelni i wypełnieniu wniosku.
 3. Jeśli zostałeś zakwalifikowany, zostaniesz o tym poinformowany przez uczelnianego koordynatora, a Twoje zgłoszenie zostanie wysyłane do uczelni zagranicznej.
 4. Koordynator Erasmusa+ tejże uczelni wyśle do Ciebie informacje dotyczące dalszego postępowania.
 5. Z pomocą uczelnianego koordynatora Erasmusa wypełniasz POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW (LEARNING AGREEMENT) składasz je w biurze programu Erasmus+.
 6. Dofinansowanie otrzymujesz na konto (przelew jednorazowy lub w kilku transzach) po podpisaniu UMOWY FINANSOWEJ Z UCZELNIĄ, do której sporządzenia musisz uprzednio przesłać wypełniony formularz DANYCH BANKOWYCH.
 7. Na platformie OLS (Online Linguistic Support) wypełniasz poprzedzający mobilność test biegłości językowej – dostęp do platformy otrzymasz na swój adres e-mail.
 8. Z platformy OLS Uzyskujesz licencję na kurs językowy online, na poziomie zgodnym z rezultatami wypełnionego wcześniej testu. Korzystasz z kursu przez cały okres trwania mobilności, tak aby jak najbardziej zwiększyć swoje kompetencje językowe.
 9. Studiujesz za granicą przez jeden semestr, a jeśli w czasie trwania stypendium zmienisz przedmioty masz obowiązek niezwłocznego przesłania zmian uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. W tym celu musisz wypełnić część POROZUMIENIA O PROGRAMIE STUDIÓW pod nazwą DURING MOBILITY.
 10. Rozliczenie semestru wymiany następuje poprzez:
  • dostarczenie do Działu Współpracy z Zagranicą WYKAZU ZALICZEŃ z uczelni goszczącej;
  • wypełnienie ANKIETY ERASMUSA+ według wytycznych z maila, który otrzymasz z systemu Mobility Tool po zakończeniu stypendium;
  • wypełnienie końcowego testu biegłości językowej.
 11. Koordynator przekazuje Twoje dokumenty do Rektoratu celem zaliczenia semestru.

Dokumenty do pobrania

Erasmus
Erasmus

Wyjazdy pracowników

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów pracowników NWSP w Białymstoku w ramach programu Erasmus+.

 1. Celem wyjazdu dydaktycznego finansowanego w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 8h / tydzień (2- 5 dni roboczych) dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej.
 2. Kandydaci na wyjazdy kwalifikowani są w ramach miejsc wynikających z uprzednio podpisanych umów dwustronnych. NWSP prowadzi nabór ciągły, w którym decyduje kolejność zgłoszeń. Osoba kwalifikowana na wyjazd dydaktyczny w programie Erasmus+ musi być pracownikiem NWSP.
 3. Każda planująca wyjazd osoba powinna się zapoznać z zasadami kwalifikacji i realizacji wyjazdów nauczycieli, pracowników administracyjnych i lektorów nwsp oraz listą uczelni partnerskich nwsp.
 4. Kolejnym krokiem jest pobranie i wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO STA. Formularze zgłoszeniowe należy składać w biurze programu Erasmus+ lub Rektoracie.
 5. Wraz z formularzem zgłoszeniowym wykładowca uzupełnia dokument MOBILITY AGREEMENT STA, którego integralna częścią jest Indywidualny Program Nauczania - (Individual Teaching Programme) ustalony i zatwierdzony w porozumieniu z uczelnią przyjmującą. Program określa zakładane cele, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.
 6. Dofinansowanie zostanie wypłacone pracownikowi w EUR w kwesturze NWSP lub przelewem na konto po podpisaniu UMOWY FINANSOWEJ Z UCZELNIĄ.
 7. Po powrocie z wyjazdu wykładowca zobowiązany jest rozliczyć wyjazd w następujący sposób:
  • złożyć w biurze programu Erasmus+ certyfikat pobytu z datą rozpoczęcia i zakończenia pobytu w instytucji przyjmującej zgodnie z indywidualną umową finansową. Zaświadczenie nie powinno obejmować dni podróży, jedynie rzeczywisty okres pobytu w uczelni przyjmującej;
  • złożyć w biurze programu Erasmus+ dokumenty podróży i zakwaterowania (bilety lotnicze, kolejowe, autokarowe, faktury za pobyt w hotelu/pensjonacie) z określoną datą wyjazdu i powrotu;
  • wypełnić i wysłać ankietę - indywidualny raport on-line EU survey najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia. Wezwanie do złożenia ankiety generowane jest automatycznie przez system Mobility Tool;
  • dostarczyć sprawozdanie opisowe w dowolnej formie - sprawozdania publikowane będą w mediach uczelniach oraz posłużą upowszechnianiu wyników.
 8. Szczegółowe informacje oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów można uzyskać w Biurze Programu Erasmus+, u koordynatora programu.

Dokumenty do pobrania

Wyjazdy Szkoleniowe

Celem wyjazdu szkoleniowego jest poszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji oraz wymiana doświadczeń w obszarach wspieranych przez program Erasmus+ (m.in. organizacja mobilności międzynarodowej, internacjonalizacja kształcenia, tworzenie programów studiów opartych o nowe standardy kształcenia etc.)

 1. Szkolenie musi trwać minimum 8h / tydzień (2- 5 dni roboczych).
 2. Kandydaci na wyjazdy kwalifikowani są w ramach miejsc wynikających z uprzednio podpisanych umów dwustronnych. NWSP prowadzi nabór ciągły, w którym decyduje kolejność zgłoszeń. Osoba kwalifikowana na wyjazd dydaktyczny w programie Erasmus+ musi być pracownikiem NWSP.
 3. Każda planująca wyjazd osoba powinna się zapoznać z ZASADAMI KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH I LEKTORÓW NWSP oraz listą UCZELNI PARTNERSKICH NWSP.
 4. Kolejnym krokiem jest pobranie i wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO STT. Formularze zgłoszeniowe należy składać w biurze programu Erasmus+ lub Rektoracie.
 5. Wraz z formularzem zgłoszeniowym pracownik uzupełnia dokument MOBILITY AGREEMENT STT, którego integralna częścią jest Indywidualny Program Szkolenia (Individual Training Programme) ustalony i zatwierdzony w porozumieniu z uczelnią przyjmującą. Program określa zakładane cele, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.
 6. Dofinansowanie zostanie wypłacone pracownikowi w EUR w kwesturze NWSP lub przelewem na konto po podpisaniu UMOWY FINANSOWEJ Z UCZELNIĄ.
 7. Po powrocie z wyjazdu pracownik zobowiązany jest rozliczyć wyjazd w następujący sposób:
  • złożyć w biurze programu Erasmus+ certyfikat pobytu z datą rozpoczęcia i zakończenia pobytu w instytucji przyjmującej zgodnie z indywidualną umową finansową. Zaświadczenie nie powinno obejmować dni podróży, jedynie rzeczywisty okres pobytu w uczelni przyjmującej
  • złożyć w biurze programu Erasmus+ dokumenty podróży i zakwaterowania (bilety lotnicze, kolejowe, autokarowe, faktury za pobyt w hotelu/pensjonacie) z określoną datą wyjazdu i powrotu
  • wypełnić i wysłać ankietę - indywidualny raport on-line EU survey najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia. Wezwanie do złożenia ankiety generowane jest automatycznie przez system Mobility Tool
  • dostarczyć sprawozdanie opisowe w dowolnej formie - sprawozdania publikowane będą w mediach uczelniach oraz posłużą upowszechnianiu wyników.
 8. Szczegółowe informacje oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów można uzyskać w Biurze Programu Erasmus+, u koordynatora programu.

Dokumenty do pobrania

Erasmus